Kvietimas Jauniūnų, Kernavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijų nevyriausybinėms organizacijoms

 Širvintų rajono savivaldybė įgyvendina Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ ir kviečia Širvintų, Jauniūnų, Zibalų, Kernavės, Musninkų seniūnijų nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektams finansuoti.

    Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

    Galimi pareiškėjai – bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos.

    Širvintų, Jauniūnų, Zibalų, Kernavės, Musninkų seniūnijų išplėstinės seniūnaičių sueigos sueigų metu nustatė prioritetus, į kuriuos turės orientuotis pareiškėjai, teiksiantys paraiškas konkursui pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Širvintų, Jauniūnų, Zibalų, seniūnijose taikomi veiklos prioritetai:

 1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
 2. veikla, skirta atvykstančių ir grįžtančių asmenų įtraukimui į bendruomeninę veiklą;
 3. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;
 4. veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė organizacija, nevyriausybinė organizacija, religinė bendruomenė ar bendrija;
 5. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Kernavės, Musninkų seniūnijose taikomi veiklos prioritetai:

 1. veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti;
 2. veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą, bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti, sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti, bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma Širvintų rajono seniūnijoms – 10 651,00 Eur.

Organizacija privalo pateikti vieną spausdintą arba skenuotą paraiškos egzempliorių, pasirašytą pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens ir patvirtintą organizacijos antspaudu (jei organizacija turi antspaudą). Prie paraiškos pareiškėjas privalo pateikti:

 1. pareiškėjo steigimo dokumento kopiją (pvz., nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
 2. pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui;
 3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos kopiją;
 4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu kopiją;
 5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopiją;
 6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo) kopijas;
 7. kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paraiškas Širvintų, Jauniūnų, Zibalų, Kernavės, Musninkų seniūnijose veikiančios bendruomeninės, nevyriausybinės organizacijos ir religinės bendruomenės ir bendrijos gali teikti iki š. m. birželio 11  d. imtinai.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti, visi puslapiai su priedais sunumeruoti ranka, pasirašyta nevyriausybinės organizacijos vadovo. Paraiška turi būti pateikta su lydraščiuParaiškos teikiamos Širvintų rajono savivaldybės priimamajame (Vilniaus g. 61, Širvintos, I aukštas) arba elektroniniu paštu [email protected] siunčiamos skenuotos paraiškos.

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020  metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Širvintų rajono savivaldybėje aprašas

Projekto paraiškos forma

Deklaracija

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Eglę Piškinaitę, tel. 8 615 74665, el. p. [email protected]

Parašykite komentarą

*

code