Užjaučiame Vidą Ališauskienę dėl brolio mirties

   Nutilo daina, instrumentas daugiau nesulauks Tavo pirštų, o dar tiek dainų, kurios taip ir liko nesudainuotos…

   Amžinybėn išlydint Vladą Katiną nuoširdžiai užjaučiame Jo seserį Vidą Ališauskienę ir visus velionio artimuosius.

  Priimki, Viešpatie, Jo sielą.

Daiva, Jadvyga, Kazys