Pranešimas dėl galimų pažeidimų Širvintų rajono savivaldybės taryboje

Virginijus Sarpauskas

Širvintų rajono savivaldybės tarybos ir Etikos komisijos narys

Kontaktai: El.p. [email protected], tel.nr. 865297696

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybai

Vidaus reikalų ministerijai

 

PRANEŠIMAS

Širvintos

2019-09-21

         Nr. 1 Virginijus SarpauskasPirmas naujai išrinktos Širvintų rajono savivaldybės tarybos pasėdis įvyko 2019 m. balandžio 15 dieną.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos pasėdyje, vykusiame 2019m. gegužės 28 dieną, dvi Širvintų rajono savivaldybės tarybos mažumai priklausančios savivaldybės tarybos narių frakcijos, pasiskelbė Širvintų rajono savivaldybės tarybos opozicija (toliau- savivaldybės tarybos opozicija). Tame pačiame tarybos posėdyje, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi,  penktu ir septintu darbotvarkės klausimu atitinkamai, buvo sudarytos komisijos: Etikos komisija (2019.05.28 sprendimas Nr. 1-28) ir Antikorupcijos komisija (2019.05.28 sprendimas Nr. 1-27). Opozicijai priklausančios frakcijos į kiekvieną komisiją delegavo po vieną tarybos narį, tai yra, po du savivaldybės tarybos opozicijos narius į Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją.

2019m. gegužės 28 dienos savivaldybės tarybos posėdyje į darbotvarkę buvo įtraukti du klausimai: Nr. 6 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo“ ir Nr. 8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“. Savivaldybės tarybos opozicija raštišku siūlymu pateikė kandidatūras į Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus.

Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis nustato, jog savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu skiria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu reglamento nustatyta tvarka. Aukščiau nurodyta Vietos savivaldos įstatymo nuostata aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtina savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisę savo nuožiūra siūlyti kandidatūras į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų pareigas. Tuo tarpu savivaldybės tarybai ir kiekvienam jos nariui atskirai yra numatyta pareiga (prievolė) balsuoti ir patvirtinti savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytus kandidatus į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus.

opera_wnmGLB3rjPSavivaldybės tarybos kompetencija formuoti savivaldybės tarybos komitetus ir komisijas, turinčius užtikrinti tinkamą dalykinių klausimų parengimą ir jų svarstymą savivaldybės taryboje yra išimtinė. Šia kompetencija naudotis ir ją įgyvendinti savivaldybės taryba turi in corpore (tiek savivaldybės tarybos dauguma, tiek jos mažuma).

Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalis inter alia įtvirtina, jog per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai.

Širvintų rajono savivaldybės merė, pirmininkaudama tarybos posėdžiui, tarybos narių neinformavo apie Vietos savivaldos įstatymo nesilaikymo teisines pasekmes. Tai yra, tarybos posėdžiui pirmininkaujanti savivaldybės merė tarybos narių neinformavo apie iš Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies išplaukiančią pareigą (prievolę) balsuoti ir patvirtinti savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytus kandidatus į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus.

2019 m. gegužės 28 dienos savivaldybės tarybos posėdyje, svarstant Etikos ir antikorupcijos komisijų pirmininkų skyrimo klausimus, posėdžiui pirmininkaujančios merės siūlymu, vyko slaptas balsavimas. Nors Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 9 dalis numato slapto balsavimo galimybę, tačiau toks balsavimo būdas pasirinktas beveik vien valdančiosios daugumos balsais. Posėdžiui pirmininkaujanti savivaldybės merė tiesioginiu nurodymu paskyrė tris tarybos narius į balsų skaičiavimo komisiją, negavusi tarybos narių pritarimo.

Širvintų rajono savivaldybės taryba, balsuodama slaptai, dėl darbotvarkės klausimų Nr. 6 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo“ ir Nr. 8 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininko skyrimo“ nepritarė siūlymams skirti šių komisijų pirmininkais opozicijos atstovus.

Mano nuomone, 2019m. gegužės 28 dienos posėdyje, Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai, nepritardami opozicijos siūlomiems kandidatams į Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkų pozicijas, nesilaikė Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies, kuri numato pareigą (prievolę) balsuoti ir patvirtinti savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) pasiūlytus kandidatus į Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus. Turint mintyje, kad savivaldybės taryba, formuodama savivaldybės tarybos komitetus ir komisijas, turinčius užtikrinti tinkamą dalykinių klausimų parengimą ir jų svarstymą savivaldybės taryboje, sprendimus įgyvendina in corpore (tiek savivaldybės tarybos dauguma, tiek jos mažuma), tai nėra jokio skirtumo, koks balsavimo būdas pasirinktas, ir kokie yra tarybos narių asmeniniai apsisprendimai balsuojant.

Mano nuomone, Vietos savivaldos įstatymas, būdamas aukštesnės teisinės galios aktu, į Širvintų  rajono savivaldybės tarybos reglamentą, Etikos ir Antikorupcijos komitetų pirmininkų skyrimo plotmėje nenukreipia ir jokių papildomų sąlygų (procedūrinio pobūdžio apribojimų) nenustato.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos opozicija, nesulaukusi jokios teisinės pagalbos iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos, kuri įgyvendina Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, 2019m. birželio 27 dieną dar kartą teikė tas pačias kandidatūras į Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkus kandidatūras.

Turint mintyje, kad pirmas naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 15 dieną, tai 2019 m. birželio 27 dieną vykusio posėdžio metu jau buvo praėję daugiau kaip du mėnesiai nuo pirmojo posėdžio. Mano manymu, savivaldybės taryba tokiu veiksmu pažeidė dar vieną įstatymą: „Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalis inter alia įtvirtina, jog per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai“.

Savivaldybės tarybos nario priesaika skelbia: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“

Mano manymu, savivaldybės tarybos nariai, nevykdydami Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 6 dalies, galimai sulaužė duotą priesaiką.

Taip pat manau, kad nuo pat 2019m. gegužės 28 dienos aukščiau minėtų balsavimo rezultatų teisinių pasekmių, kai buvo galimai pažeista Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, visi sekantys veiksmai ir balsavimai neturi jokios teisinės galios ir yra naikintini, nes iš neteisės teisė neatsiranda (ex in juria non oritur jus).

Mano manymu, nuo pat pirmų įstatymo nesilaikymų, Vyriausybės atstovo tarnyba Vilniaus apskrityje, įgyvendindama Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, turėjo svarstyti tiesioginio valdymo įvedimo Širvintų rajono savivaldybėje galimybę.

 

Remdamasis visu tuo, ką išdėsčiau aukščiau, Vyriausybės atstovo tarnybos Vilniaus apskrityje prašau:

Tarpininkauti atšaukiant visus savivaldybės tarybos nuo 2019 m. gegužės 28 dienos  priimtus sprendimus, susijusius su tarybos komisijų ir komitetų pirmininkų skyrimu, kurie prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui.

Tarpininkauti užtikrinant tinkamą savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su tarybos komisijų ir komitetų pirmininkų skyrimu, eiliškumą.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos opozicija artimiausiame tarybos posėdyje, kuris vyks 2019 m. rugsėjo 27 dieną, pasinaudos Vietos savivaldos įstatymu, ir teiks kandidatūras į Etikos komisijos, Antikorupcijos komisijos ir Kontrolės komiteto pirmininkus.

 

P.S. Rašant šį kreipimąsi panaudoti sprendimai ir nutartys, esančios:

  • Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje

Nr. eAS-1323-602/2015

  • Kauno apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 18 d sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-1676-554/2016.
  • Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-53-415/2018.

Virginijus Sarpauskas

Parašykite komentarą

*

code