Kitoks tarybos posėdis (PAPILDYTA)

ALYTĖ SKEBERIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ /

    Įsisukęs ir vis didesnį pagreitį mūsų rajone imantis Covid-19 virusas ir su juo susiję susirgimai pagaliau privertė ir savivaldybės vadovybę imtis veiksmų, kuriuos jau pavasarinės pandemijos metu siūlė opozicijos nariai – organizuoti nuotolinius posėdžius. Nors tada į mūsų siūlymą buvo atsakyta,  kad neva įsigyti papildomos įrangos organizuoti posėdį nuotolinės konferencijos būdu nėra biudžeto lėšų, bet džiaugiamės, kad dabar tų lėšų iš kažkur atsirado. Gal nuo rinkiminių plakatų ar žurnaliukų liko? Bet ne apie tai šitas straipsnis.

    Šiame tarybos posėdyje buvo numatyta svarstyti 16 sprendimų projektų ir vėliau buvo pateikti dar 2 papildomi klausimai. Posėdžio pradžioje sprendimo projektas dėl pritarimo siūlymui keisti Širvintų ir Jauniūnų seniūnijų ribas buvo išimtas.

    O dabar apie kitus sprendimų projektus.

Tai ar atleisti ar ne UAB‘us nuo mokesčių?

    Daug diskusijų sukėlė klausimai, susiję su prašymais atleisti nuo valstybinės žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčių. Tokius prašymus pateikė UAB „Širvintų hidroenergija“ (dėl žemės nuomos 50 proc. mokesčio dalies sumažinimo, kas sudaro 738 Eur), UAB „Širvintų šiluma“ (dėl nekilnojamo turto mokesčio atleidimo, suma beveik 47 tūkst. Eur, dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, suma sudaro daugiau nei 2.6 tūkst. Eur), UAB „Širvintų vandenys“ (dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, beveik 10 tūkst. Eur), ŽŪB „Žirgynas“ (dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio, beveik 7,5 tūkst. Eur.) Patenkinus visus šiuos prašymus savivaldybės biudžeto sąskaita, sumažėtų atitinkamų mokesčių pajamos į biudžetą, kas sudarytų apie 89 tūkst. Eur. O ir kai kuri, prašymuose pateikta informacija, reikalavo patikslinimų. Pavyzdžiui, UAB „Širvintų šiluma“ savo prašyme nurodo aplinkybes, dėl kurių prašoma atleisti nuo mokesčių. Viena iš jų, kad bendrovė 2019 m. buvo pateikusi paraišką „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ ir gavo finansavimą. Ji keičia 5 MW galios vandens šildymo biokuro katilą nauju ir prie to projekto prisideda dalimi savo lėšų. Taip pat nurodo, kad patyrė išlaidų įsigydama teleskopinį krautuvą. Atkreipiau dėmesį, kad ir 2019 m. lapkričio mėnesį vykusiame tarybos posėdyje svarstomame klausime dėl  prašymo atleisti nuo šio mokesčio, „Širvintų šiluma“ nurodė tas pačias aplinkybes (katilą ir teleskopinį krautuvą). Nors šio posėdžio metu man buvo atsakyta, kad to nebuvo, bet panagrinėti senesni dokumentai rodo kitką. Ir jei Jūs manote, kad atleisdami nuo mokesčių, aukodami dalį nesurinktų mokesčių į savivaldybės biudžeto sąskaitą ir dėl to turėdami kažkur kažką apkarpyti, galėsite tikėtis mažesnės šilumos kainos, Jūs klystate. Šitos suteiktos lengvatos įtakos kainai neturės. Tad balsavau PRIEŠ tokius sprendimus.

Priešmokyklinis ugdymas

   Klausimų turėjau ir dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo. Gal informacija bus svarbi ir priešmokyklinukų tėveliams. Dabar šis ugdymas vykdomas pagal tris modelius:

    I-asis – kai vaikai ugdomi grupėje, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną. Veiklos pradžia – 7 val., veiklos pabaiga – 17 val. 30 min. Grupės formavimo vieta – Širvintų pradinė mokykla ir Širvintų lopšelis darželis „Boružėlė“. Dabar šiose įstaigose šiuo modeliu ugdoma po 20 vaikų. Noriu atkreipti dėmesį, kad nors vaikų atostogas rekomenduojama organizuoti pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką, bet jei tėvai tokių atostogų metu neturi kur palikti vaikų, gali ir toliau naudotis šios grupės paslaugomis.

   II-asis – kai vaikai ugdomi grupėje, kurios veiklos trukmė 8 val. Veiklos pradžia – 7 val. 30 min., veiklos pabaiga – 15 val. 30 min. Grupės formavimo vieta – Širvintų pradinė mokykla.

   III-asis – kai vaikai ugdomi mišrioje vaikų grupėje, kurios veiklos trukmė – 10 val. 30 min. per dieną. Šis ugdymo organizavimo modelis taikomas, kai grupėje yra mažiau nei 10 priešmokyklinio ar ikimokyklinio amžiaus vaikų.

Tai bus ar nebus muziejus Kernavėje?

    Sudomino ir vienas sprendimo projekto dėl turto perėmimo iš Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos (pastatai, esantys adresu Šiaučiūno g. 3) sakinys. Aiškinamajame rašte rašoma, kad „bus sprendžiamas klausimas dėl efektyvesnio turto naudojimo“. Bet juk ankstesniame posėdyje  (2020 m. kovo mėn.)  jau esame priėmę sprendimą dėl šio pastato ateities. „Širvintų krašto kovų už laisvę muziejų numatoma įkurti buvusios mokyklos pastate adresu J. Šiaučiūno g. 3“ – buvo rašoma aname aiškinamajame rašte. Tai ar ir vėl iš naujo spręsime turto naudojimo klausimus, ar, kaip visada, pirma padarome, o tada „popierius sutvarkome“?

Motiejūnai II

    Nustebimo valdančiųjų pozicija dėl gyventojų apklausos rezultatų. Šios apklausos metu buvo apklausiami Motiejūnų kaimo gyventojai dėl jų kaimo pavadinimo keitimo, nes Širvintų rajone  yra ne vienas kaimas Motiejūnų pavadinimu. 21 žmogus dalyvavo apklausoje ir pasirašė už pavadinimo į „Motiejūnai II“ keitimą. Čia lyg viskas ir gerai. Tai žmonių, kurie gyvena tame kaime, sprendimas ir aš tam pritarčiau. Bet, Ingai Matukaitei paklausus, koks procentas žmonių buvo apklaustas, buvo atsakyta, kad tokios informacijos neturima, neva gal 15 proc. Tada, sutikite, kad 15 proc. nuo visų kaime gyvenančių žmonių priimtas nutarimas kelia abejonių. Jau po posėdžio suradus informaciją, kad kaime gyvena tikrai ne tiek daug žmonių, kad 21 sudarytų tik 15 proc., lengviau atsikvėpta, kad šiuo klausimu priimtas teisingas sprendimas. O juk nesunku ir suklysti, neturint tikslios informacijos.

UAB „RetroPlast“ vėl bando

    Šiame posėdyje ir vėl svarstytas klausimas, susijęs su UAB „RetroPlast“.  Primenu, kad dar 2019 m. rugsėjo mėn. buvo gautas UAB „Urban line“, veikiančios projektavimo rangos darbų sutarties su UAB „RetroPlast“ (užsakovo) sąlygomis prašymas, kuriame numatyta, kad gamybinei veiklai funkcionuoti būtina techninius ir eismo saugumo reikalavimus atitinkanti susisiekimo infrastruktūra, todėl numatoma sutvarkyti vietinės reikšmės kelio atkarpą nuo valstybinės reikšmės krašto kelio Širvintos–Rimučiai–Kernavė–Dūkštos 3,39 km iki Užsakovo valdomo žemės sklypo, įrengiant 3,5 ir 4,5 m asfalto dangos važiuojamąją dalį, kelkraščius bei inžinerines eismo saugumo priemones (kelio apsauginius atitvarus). Vėliau, tikslinant prašymą, nurodyta, kad Užsakovo valdomame žemės sklype yra planuojama vykdyti sandėliavimo veiklą. Jau 2020 m. gegužės 28 d. tarybos posėdžio metu dalyvaujantys bendrovės atstovai bandė patikinti, kad patys čia nieko nesandėliuos, o patalpas atiduos nuomai. Posėdžio metu buvo nutarta atidėti sprendimo projekto svarstymą iki kol UAB „Retroplast“ Širvintų rajono savivaldybės tarybai pateiks papildomus dokumentus, kuriuose bus aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog nuomininkui išnuomotose patalpose bus draudžiama sandėliuoti pavojingas ar kitas atliekas. Šio posėdžio metu man paklausus, ar bendrovės pateiktoje planuojamos nuomos sutartyje (su kuria opozicijos nariai, beje, neturėjo galimybės susipažinti) yra punktas, kad čia nebus sandėliuojamos pavojingos atliekos, iš merės gautas atsakymas, kad tokio įrašo nėra. Todėl ir vėl balsavau PRIEŠ.

Keliai ir melioracija

   Balsuota UŽ sprendime dėl savivaldybės 2020 m. melioracijos darbų prioritetinių darbų programos pakeitimo. Smagu, kad sutaupius lėšų, mažėja sumos ir sąrašą papildo nauji objektai.

    Klausimų kėlė sprendimo projektas dėl vietinės reikšmės kelių tiesimo, taisymo, priežiūros 2020 m. objektų sąrašo pakeitimo. Čia net galimybė paklausti tarybos posėdžio metu nebuvo suteikta. Tad teks nagrinėtis ir aiškintis patiems. Bet čia jau atskira tema. Balsuojant SUSILAIKYTA.

   Štai toks tarybos posėdis. Kokie įspūdžiai? Supratau, kuo nuotoliniu būdu organizuojami posėdžiai gali būti patrauklūs merei. Juk taip lengva išjungti mikrofoną klausiančiajam ar teikiančiam pastabą, kai ta informacija jai nepatinka ir kai nenorima, kad ją išgirstų kiti.

PAPILDYTA PO KOMENTARŲ (lapkričio 3 d.)

    Ačiū už Jūsų, skaitytojai, reakcijas į straipsnio informaciją ir susidariusią padėtį rajone.

   Būdama Socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto nare, turiu kompetencijos atsakyti į Jūsų komentarus ir į mamų skambučius telefonu. Informuoju, kad 2020 m. balandžio 2 d. vykusio tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 1-132 „Dėl atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“. Minėto (2019-10-31 Nr. 1-132) sprendimo tvarkos aprašo II skyriuje buvo aprašyta atlyginimo dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarka, o III skyriuje atlyginimų lengvatų taikymas.

   2020 m. balandžio 2 d. vykusio tarybos posėdžio metu šis sprendimas buvo dalinai pakeistas, papildžius minėtą tvarkos aprašą 8.6. papunkčiu. Pagal šį sprendimą, 10 Eur mėnesinis mokestis ugdymo priemonėms įsigyti ir kitoms švietimo įstaigos išlaidoms dengti teisės aktų nustatyta tvarka nemokamas, jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos dėl nepaprastosios padėties įvedimo, karantino paskelbimo. Nustatytos maitinimo normos mokestis (Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas) taip pat nemokamas, jei vaikas nelankė ugdymo įstaigos dėl pateisinamos priežasties. Susidariusi situacija – karantino paskelbimas – pateisinama priežastis.

 

Alytė Skeberienė yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė

 

10 thoughts on “Kitoks tarybos posėdis (PAPILDYTA)

 • 2020-11-04 at 08:51
  Permalink

  Nėra VEDLIO!!!

 • 2020-10-30 at 15:06
  Permalink

  O kur jūs matėt opoziciją? Šeši ir visi skirtingi. Partijų vaivorykštė.

 • 2020-10-30 at 14:30
  Permalink

  širvintiškių balsais išrinktasis seimo narys “rūpinasi” investicijų pritraukimu. Taigi nėra ko stebėtis kad Retroplast grįžta.
  Tai aišku, kad grįš, ir dar sparčiau. Reikia susitvarkyti, kad iki savivaldybių rinkimų spėtų aistros aprimti…
  Taigi tyla ne visada gera byla… gerbiama opozicija…

 • 2020-10-30 at 14:30
  Permalink

  boze boze, tai nuo kada skeberiene darzeliu reikalus tvarko? tam yra svietimo skyrius ir viskas seniai aisku

 • 2020-10-30 at 12:21
  Permalink

  Ar Pinskai yra „Retroplast“ akcininkai, ar ruošiasi jais tapti. Kiek širvintiškių pravažiuoja šiuo keliuku, kuris veda į „Retroplast“ sklypą, tai kokiais argumentais vadovaujantis planuojama asfaltuoti šį kelią.

 • 2020-10-30 at 12:11
  Permalink

  Kiekvienas Ikaruso vairuotojas stengdavosi autobusą kuo labiau paruošti. Visas priekinis stiklas ir palangė būdavo apkabinta vėlevėlėmis, ir nuklyjuota lipdukais su tokių gražuolių nuotraukomis kaip gerb tarybos narė. Prieš 40 metų tokios buvo grožio idealas, svajonių svajonė. Pasirodo ne tik merė grąži. Fotošops gali dauk.

 • 2020-10-30 at 12:03
  Permalink

  Dėl mokesčio už darželį susisiekite su tarybos nare A. Skeberiene tel. 8 65 66 44 99, kuri gali atsakyti į komentatoriaus pastabą.

 • 2020-10-29 at 21:34
  Permalink

  Savivaldybė rekomenduoja karantino metu nevesti vaikų į darželį, jei yra galimybė. O kur tarybos sprendimas, kad tėvams nereikėtų už tas dienas mokėti?

 • 2020-10-29 at 21:31
  Permalink

  Kodėl nėra įrašo? Vėl nedalyvavot?

 • 2020-10-29 at 18:04
  Permalink

  Ar savivaldybė susimokėjo UAB Širvintų šiluma už šilumos trasos nutiesimą į socialinį būstą P. Cvirkos g. Ar apmokama už reklaminių stendų ir įvairių plakatėlių kabinėjimus ir t.t. Ar čia darbai atliekami pagal vietinės valdžios nurodymus. Direktorius savas, dar nuo tų laikų, kai Živilė darbavosi ŽŪM, o direktorius direktoriavo Riešės žirgyne. Galite spaudos platybėse paskaityti kas iš to liko.

Parašykite komentarą

*

code