Vyriausybės atstovo atsakymas į kreipimąsi dėl švietimo plano rengimo

VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

    2021 metų vasario 25 dieną, prieš pat Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį, kreipiausi į LR Prezidentūrą, LR Seimą, LR Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Vyriausybės atstovą Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Kreipimosi tekstu “Dėl netinkamo Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano rengimo” kovo 3 dieną pasidalinau ir “Krašto žinių” svetainėje.
    Kovo 15 dieną gavau Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse atsakymą. Kviečiu skaitytojus pasidalinti savo nuomonėmis apie tai, ar tinkamai, išsamiai ir į visus klausimus atsakė atstovas.
     Bet kur kas svarbiau, ką manote apie Širvintų rajono savivaldybės pateiktus atsakymus Vyriausybės atstovui. Noriu patikslinti, kad po to, kai Vyriausybės atstovas gavo atsakymus iš Širvintų rajono savivaldybės,  su manimi jokiais būdais nesusisiekė ir mano nuomonės neklausė. Tokiu būdu klostosi, o gal labiau, tęsiasi tokia situacija, kai Vyriausybės atstovas klausia ir nagrinėja tik tai, ką pats nori, o savo ruožtu, Širvintų rajono savivaldybė atsakinėja tik tai ką nori, ir tokia apimtimi, kokia nori. Tiksliau, mano nuomone, flirtavimas tęsiasi… Jeigu matote, kad Širvintų rajono savivaldybė atsakė nepilnai, netiksliai ar apskritai, ne taip, kviečiu pasidalinti turima informacija arba ją patikslinti. Dėkui už pagalbą.
Virginjus Sarpauskas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ ĮSTAIGOS

VYRIAUSYBĖS ATSTOVAS VILNIAUS IR ALYTAUS APSKRITYS

___________________________________________________________________________________________________________

Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariui

Virginijui Sarpauskui

NETINKAMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021-2025 METŲ BENDROJO PLANO RENGIMO

                      Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse (toliau – Vyriausybės atstovas) susipažino su Jūsų 2021-02-24 pranešimu, kuriame informuojama kokiu būdu buvo rengiamas, viešinamas, derinamas, skelbiamas savivaldybės tarybos sprendimo projektas ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Projektas). Taip pat rašte minima, jog 2015-2019 m. kadencijos savivaldybės tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdžių metu nebuvo supažindinami su Vyriausybės atstovo reikalavimais.

            Dėl Vyriausybės atstovo kompetencijos

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo (toliau – Įstatymo) 7 straipsnio 1 dalis nustato, jog prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės nutarimus, Vyriausybės atstovas tikrina, ar savivaldybės administravimo subjektų teisės aktai neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog  Įstatymo 7 straipsnio 9 dalis taip pat nustato, kad Vyriausybės atstovas teisės aktų ir teisės aktų projektų nevertina politinio ir ekonominio tikslingumo požiūriu.

Taigi Vyriausybės atstovas Jūsų pranešimą nagrinės tik priskirtos kompetencijos ribose.

Dėl savivaldybės tarybos narių nesupažindinimo su Vyriausybės atstovo pateiktais teikimais/reikalavimais

 Pranešime nurodoma, kad 2015-2019 m. kadencijos savivaldybės tarybos nariai nebuvo supažindinami su Vyriausybės atstovo teikimais/ reikalavimais. Pastebime, jog Jūsų pateikta  informacija yra 5 metų senumo, todėl šiai dienai nebeaktuali, juolab,  kad savalaikiai nebuvo gauta skundų ar pranešimų iš savivaldybės tarybos narių. Šiai dienai, atlikus tyrimą, nustatyta, jog Vyriausybės atstovas 2020-01-01 – 2021-03-01 laikotarpyje pateikė Širvintų rajono savivaldybei 4 reikalavimus, iš jų: 2 savivaldybės tarybai (2020-02-24 Nr. TR1-6 ir 2020-02-24 Nr. TR1-7) ir 2 savivaldybės merei (2021-02-17 Nr. S1-40 (5.1E) ir 2021-02-17 Nr. S1-41 (5.1E)). Su Vyriausybės atstovo reikalavimais savivaldybės tarybos nariai buvo supažindinti artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, t. y. 2020-03-06 ir 2021-02-25.

Taigi, darytina išvada, jog pareiga supažindinti tarybos narius su Vyriausybės atstovo pateiktais reikalavimais artimiausiame tarybos posėdyje yra vykdoma.

Tuo pačiu pranešame, jog informacija apie Vyriausybės atstovo pateiktus teikimus ir reikalavimus savivaldybėms yra skelbiama Vyriausybės atstovų įstaigos svetainėje https://vaistaiga.lrv.lt/lt/vyriausybes-atstovu-teikimai-ir-reikalavimai/vyriausybes-atstovo-vilniaus-ir-alytaus-apskrityse-teikimai-ir-reikalavimai , kurioje kiekvienas asmuo gali susipažinti su Vyriausybės atstovo savivaldybėms pateiktais teikimais ir reikalavimais.

                      Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano rengimo, derinimo, viešinimo ir skelbimo

Pranešime teigiama, kad Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas buvo pristatomas, viešinamas ir parengtas su esminiais pažeidimais.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – Švietimo įstatymas) 28 straipsnio 6 dalis nustato, jog savivaldybė privalo turėti optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų teikėjų tinklą, užtikrinantį asmenų ugdymąsi ir jų teisę mokytis valstybine kalba, ir pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų tinklą.<…>,

o 8 dalis nurodo, jog mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja šioms taisyklėms. Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus.<…>.

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768,

3 punktas numato, jog mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir savivaldybėms pakeliamą kainą.<…>. Taisyklių 33 punktas nustato, jog savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos  bendrųjų planų projektus rengia ir įgyvendina savivaldybės, dėl mokyklų tinklo kūrimo konsultuojamasi, mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas viešai svarstomas, derinamas su įvairiomis interesų grupėmis (35.3 papunktis).

              Iš Širvintų rajono savivaldybės pateiktos informacijos matyti, kad dėl mokyklų tinklo kūrimo 2020 m. gruodžio 10 d. buvo tariamasi su savivaldybės Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto komiteto nariais. Mokyklų tinklo kūrimo galimi sprendiniai 2020 m. gruodžio 29 d. buvo pristatyti Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos bendruomenei, 2020 m. gruodžio 30 d. Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos ir Širvintų pradinės mokyklos bendruomenėms, o 2020 m. gruodžio 31 d. ir Širvintų lopšelio – darželio ,,Boružėlė“ bendruomenei. Po įvykusių diskusijų Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektas buvo parengtas ir patalpintas savivaldybės interneto svetainėje (www.sirvintos.lt) su kuriuo galėjo susipažinti visi rajono gyventojai bei teikti pastabas ir pasiūlymus, taip pat minėtas projektas buvo patalpintas ir švietimo įstaigų interneto svetainėse.

Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog Širvintų rajono savivaldybė ėmėsi aktyvių veiksmų Taisyklių 35.3 punkte numatytai nuostatai įgyvendinti.

Taisyklių 35. 4 papunktis, be to numato, jog mokyklų tinklo bendrojo plano ir jo priedų projektai yra viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis. Toliau minimo punkto dalyje detalizuojamas šios nuostatos įgyvendinimas: mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto rengėjas raštu kreipiasi į mokyklos bendruomenę, kad ji priimtų sprendimą dėl mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekte numatyto mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, struktūros pertvarkos ar pertvarkymo; savivaldybės bendrojo plano projekto rengėjas motyvuotu prašymu gali mokyklos bendruomenės prašyti pateikti sprendimą skubos tvarka, t. y. per 7 kalendorines dienas; jeigu mokyklos bendruomenė per šių Taisyklių nustatytus sprendimams pateikti terminus jų nepateikia, laikoma, kad mokyklos bendruomenė reorganizavimui, likvidavimui, struktūros pertvarkai ar pertvarkymui pritaria.

           Iš Jūsų pranešimo, bei Širvintų rajono savivaldybės pateiktos informacijos matyti, jog savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektas buvo viešai svarstomas ir derinamas su mokyklų bendruomenėmis: sausio 6 d. (skirtingomis valandomis) su Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos  bei Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendruomenėmis, sausio 7 d. su Širvintų r. Bartkuškio mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomene, sausio 8 d. (skirtingomis valandomis) su Širvintų pradinės mokyklos, Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos bei Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos mokytojais, po to – su minėtų švietimo įstaigų mokinių tėvais, sausio 11 d. su Širvintų lopšelio – darželio ,,Boružėlė“ bendruomene, sausio 12 d. su Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos mokiniais, vasario 8 d. su Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomene.

            Savo pranešime nurodote, jog ,,visų be išimties susitikimų dalyviai pasakoja, jog kvietimus į susitikimus jie gauna likus trims – penkioms valandoms iki susitikimo“ .

            Pastebime, jog pavyzdžiui Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos interneto svetainės skiltyje naujienos – sausio 5 d. paskelbta informacija ,,Susitikimas dėl mokyklų tinklo pertvarkos“: sausio 6 dieną, 17.30 val. susitikimo prisijungimo nuoroda: Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/83930431390?pwd=NVo2T3lTekFtUWxTeTZmN2s0ek40dz09 Meeting ID: 839 3043 1390Passcode: 555004 ; Širvintų ,,Atžalyno“ progimnazijos svetainės skiltyje naujienos – sausio 5 d. informacija – rytoj,  sausio 6 d. 17.00 val. kviečiame mokyklos bendruomenę svarstyti mokyklų tinklo pertvarkos planą. Join Zoom Meeting Time: Jan 6, 2021 17:00    https://us02web.zoom.us/j/83598751966?pwd=WCt6MWhJYnByai9ORjJwdDNYaEhQZz09.

                      Taigi nėra pagrindo teigti, kad mokyklų bendruomenės apie mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto viešą svarstymą sužino tik likus kelioms valandoms iki svarstymo.

            Taip pat, vadovaudamasi Taisyklių 35. 4 papunkčiu, savivaldybės merė raštu (2021-01-07 raštai nuo Nr. 13-80 iki Nr. 13-82, 2021- 01-08 raštas Nr. 13-103 ir 2021-02-09 raštas Nr.13-498) kreipėsi į mokyklų bendruomenes, kad jos priimtų sprendimą dėl mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekte numatyto mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar struktūros pertvarkos. Vyriausybės atstovas nevertina Projekto rengėjo nustatyto sutrumpinto termino priimti sprendimą pagrįstumo, tačiau pastebime, kad iš pateiktos informacijos matyti, jog švietimo įstaigų bendruomenėms buvo sudaryta galimybė priimti sprendimus ir mokyklų bendruomenės tokius sprendimus priėmė.

            Pažymėtina, jog Taisyklių 35. 5 papunktis numato, jog <…> kai pavienės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės sprendimas prieštarauja Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkos plano projekte numatytam mokyklos reorganizavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą ir Mokyklos bendruomenės sprendimą, kuriame argumentuotai nesutinkama su planuojamu mokyklos reorganizavimu, likvidavimu ar pertvarkymu, teikia Švietimo ir mokslo ministerijai. Švietimo ir mokslo ministerija teikia siūlymus Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projekto rengėjui ir Mokyklai. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymus, teikia mokyklos bendruomenei atsakymą ir priima galutinį argumentuotą sprendimą. <…>.

            Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendruomenei nepritarus Projektui buvo kreiptasi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, ir tik gavus bei įvertinus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymus, buvo parengtas sprendimo projektas ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuris su aiškinamuoju raštu bei sprendimo projekto priedais buvo paskelbtas savivaldybės interneto svetainėje.

            Savo pranešime nurodote, kad prie viešai skelbiamo sprendimo projekto savivaldybės interneto svetainėje nebuvo pridėti mokyklų tarybų posėdžių protokolai. Taip pat teigiate, kad   ,, tarybos nariams nėra pateiktas nei vienas mokyklų tarybų susirinkimų protokolas, dėl pritarimo tinklo pertvarkos planui “.

            Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5 dalis nustato, jog  savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais merui pateikia komitetai, komisijos, tarybos nariai, tarybos narių frakcijos ir grupės, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos direktorius. Su sprendimų projektais pateikiamas aiškinamasis raštas, kuriame nurodomi sprendimo projekto tikslai, uždaviniai, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos, laukiami rezultatai, lėšų poreikis ir šaltiniai, kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai. <…> Pateikti sprendimų projektai yra registruojami reglamento nustatyta tvarka ir ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną po registracijos paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Taigi teisės aktai nereikalauja, kad papildomi dokumentai, pavyzdžiui asmenų prašymai, paaiškinimai, ar kiti dokumentai, būtų skelbiami. Pažymėtina, jog Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. 1-252, 37 punktas numato, jog kartu su sprendimo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas. Aiškinamasis raštas derinamas, pasirašomas ir registruojamas kartu su sprendimo projektu, o 30.2 papunktis nustato, jog Tarybos sekretoriatas atsako, kad posėdžiui reikalinga medžiaga, sprendimų projektai su aiškinamaisiais raštais būtų pateikiami teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir Savivaldybės interneto svetainėje „Teisės aktų projektai“ ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, kita papildomai teikiama medžiaga Savivaldybės tarybos nariams būtų siunčiama elektroniniu paštu – prieš 3 kalendorines dienas.

            Iš Vyriausybės atstovui pateiktos informacijos matyti, jog savivaldybės tarybos nariams elektroniniu paštu vasario 19 d. 12:46 ir 12:52 dviem elektroniniais laiškais buvo išsiųsta savivaldybės mero 2021-02-18 potvarkio Nr. 6-20 elektroninis nuorašas, savivaldybės tarybos 2021-02-25 posėdžio darbotvarkė, savivaldybės tarybos komitetų 2021-02-23 posėdžio darbotvarkė, sprendimų klausimai (sprendimų projektai kartu su aiškinamaisiais raštais ir  priedais), sprendimų projektų koreguoti variantai, o vasario 22 d. 14:15 elektroniniu laišku savivaldybės tarybos nariams buvo išsiųsti sprendimų projektų, tame tarpe ir projekto ,,Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ ( Nr. 2-47), koreguoti variantai ir papildomi priedai, t. y. Širvintų r. Alfonso Petrulio gimnazijos tarybos protokolo išrašas.

            Įvertinus tai, Vyriausybės atstovas neturi pagrindo manyti, jog tarybos nariai negauna informacijos jiems rūpimais klausimais ir priima sprendimus neturėdami reikalingos sprendimams priimti informacijos.

            Akcentuotina, jog teisės aktai neįpareigoja švietimo įstaigos savininko, atstovaujamo savivaldybės tarybos, besąlygiškai priimti sprendimus pagal bendruomenės išreikštą nuomonę. Nors vietos savivalda yra grindžiama atstovaujamosios demokratijos bei atsakingumo savivaldybės bendruomenei principais, tačiau šie principai nepaneigia savivaldybės, kaip švietimo įstaigų savininkės, teisės veikti savarankiškai pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą jos kompetenciją, t. y. priimti sprendimus dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano, vadovaujantis įstatymų nustatyta savininko diskrecijos teise.

            Pastebime, jog Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pateikdama siūlymus, taip pat nurodė, jog ,,Gimnazijos sujungimas su progimnazija ir pradine mokykla būtų žingsnis atgal, nors ir neprieštarautų esamam teisiniam reglamentavimui, kad gimnazija atskiru atveju gali vykdyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ar pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas“.

            Pabrėžtina, jog Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas yra tarpinis politinio pobūdžio sprendimas, kuris nėra savarankiškas teisminio ginčo objektas, nes nesukuria pareiškėjams materialinių teisinių pasekmių.

            Pagal suformuotą administracinių teismų praktiką, tiek mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, tiek ir savivaldybės tarybos sprendimai, kuriais yra išreiškiami sutikimai reorganizuoti švietimo įstaigas, yra tarpiniai viešojo administravimo subjekto priimami dokumentai, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr. LVAT 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį adm. b. Nr. eAS-1138-858/2015; 2017 m. lapkričio 21 d. nutartį adm. b. Nr. eAS-1005-520/2017; 2017 m. lapkričio 28 d. nutartį adm. b. Nr. AS-1013-520/2017, 2018 m. kovo 21 d. nutartį adm. b. Nr. eA-672-442/2018, LVAT 2017 m. balandžio 26 d. nutartį adm. b. Nr. eAS-399-261/2017 ir kt.). Toks dokumentas (mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas) yra vertintinas kaip programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje, t. y. nurodytas sprendimas vertintinas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos procedūros metu. (LVAT 2015 m. liepos 29 d. nutartis adm. b. Nr. AS-964-858/2015,  2018 m. kovo 21 d. nutartis adm. b. Nr. eA-672-442/2018).

            Aukščiau išdėstyti nustatyti faktai leidžia daryti išvadą, jog prieš teikiant Projektą svarstyti savivaldybės tarybai, buvo taikytos kelios viešo konsultavimosi su bendruomenėmis procedūros, buvo gautas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymas dėl Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės sprendimo, kuriuo bendruomenė išreiškė nepritarimą Projektui, savivaldybės tarybos nariai turėjo visą informaciją susijusią su Projektu, kuri galėjo įtakoti jų sprendimą balsuojant šiuo klausimu savivaldybės tarybos posėdyje, todėl prieštaravimų Projekto rengimo procedūroms nenustatyta.

                      Jeigu manote, kad šiuo atsakymu yra pažeistos Jūsų teisės ar įstatymu saugomi interesai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka jį galite apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius)  arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos.

Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse   Julius  Arlauskas

3 thoughts on “Vyriausybės atstovo atsakymas į kreipimąsi dėl švietimo plano rengimo

 • 2021-04-02 at 20:40
  Permalink

  Sėdėkite ir laukite kas toliau bus Širvintų rajone. kadangi vienas žmogus Živilė Pinskuvienė eina skersai išilgai per rajoną. Pas ją yra visas biudžetas, visi pinigai. Kur pinigai ten ir valdžia.
  Vistiek vieną kartą auksinis gyvenimas baigiasi. Mums reikia tik kantrybės.
  Širvintų rajono gyventojai būkime kantrūs ir pergalė bus mūsų pusėje.

 • 2021-03-28 at 17:15
  Permalink

  2019 metų pradžioje įvyko Vyriausybės atstovų įstaigos reorganizavimas. Lygtai nuo 2019 birželio įsigaliojo nauja tvarka, nėra konkurso, vyriausybės atstovai “Atrenkami”, juos skiria ministras pirmininkas. Tai pasiskyrė Skvernelis. Su vyriausybės atstovu kankinuosi nuo 2019 metų rugsėjo 2 dienos… Beviltiška.

 • 2021-03-28 at 17:08
  Permalink

  Gal, kas žinote nuo kada ir kas paskyrė Vyriausybės atstovą, bus tuomet aišku ar jis yra nešališkas, ar šališkas Vyriausybės atstovas, atstovaujant Širvintų r. sav. Man atrodo, kad jis yra šališkas, ta prasme pinskuvienei palankus žmogus.

Parašykite komentarą

*

code