Etikos bausmių konvejeris. Kaltas

VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys/

   Po to, kai Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos gimnazistų peticija surinko 187 parašus, kai peticija, organizuota internete, surinko 198 parašus ir Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės peticija surinko 536 parašus, ir jie visi kartu sudėjus nukeliavo į savivaldybės šiukšlių dėžę, aš vis tiek rankų nenuleidau. Kelias dienas dėliojau teiginius ir rašiau kreipimąsi „Dėl netinkamo Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano rengimo“ ir vasario 24 dieną vakare išsiunčiau visoms Lietuvos valdžios institucijoms. Vasario 25 dieną ryte informavau merę, kad tarybos posėdyje nedalyvausiu:

  „Nesutikdamas su tuo, kaip buvo ruošiamas, viešinamas, pristatomas, aptariamas su visuomene „ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDRASIS PLANAS“, ir nesutikdamas su jo turiniu ir tikslingumu iš esmės, taip pat, palaikydamas peticijas pasirašiusius žmones, ir iš dalies sutikdamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išsakyta nuomone, 2021 metų vasario 25 dienos posėdyje nedalyvausiu“.

   Esu pakankamai drąsus, turiu savo įsitikinimus ir nuomonę, įskaitant gan neblogą supratimą apie švietimą. Pagrindinius įstatymus, aktualius savivaldai, esu perskaitęs ne po vieną kartą. Paskaitykite, Vietos savivaldos įstatymo citatos, skamba kaip muzika:

   Vietos savivaldos principai

   Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

1) atstovaujamosios demokratijos;

5) atsakingumo savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės tarybos nariai (toliau – tarybos nariai) už savo veikla yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybes bendruomenei;

9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės informuoja vietos gyventojus apie savo veiklą, sprendimų projektus, priimtus sprendimus ir sudaro sąlygas vietos gyventojams tiesiogiai dalyvauti planuojant ir įgyvendinant savivaldybes sprendimus;

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybes institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektu veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybes gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

12) reagavimo i savivaldybes gyventoju nuomone. Savivaldybes gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybes institucijų sprendimu projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikšta nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitu savivaldybes viešojo administravimo subjektu ar atskiru valstybes tarnautoju darbą.

  Ir pagrindinis šalies įstatymas – Konstitucija:

  25 straipsnis

“Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.

Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.

Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.

Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį.”

   Daugelį kartų tarybos posėdžių metu buvo skelbiama: Vardenis Pavardenis arba, Vardenė Pavardenė tarybos posėdyje nedalyvaus „Dėl asmeninių priežasčių“. Ir visada tai būdavo pateisinama priežastis, netgi kelis kartus iš eilės. Tačiau turėti nuomonę ir ją viešai reikšti negalima. Kai pasijaučiama aukščiau Konstitucijos ir Peticijų…

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
ETIKOS KOMISIJA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO
VIRGINIJAUS SARPAUSKO ELGESIO
2021 m. balandžio 1 d. Nr. (1.15)-1SP-2
Širvintos

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija, susidedanti iš pirmininkės Janinos Pažusienės, pirmininko pavaduotojo Virginijaus Daugėlos, narių: Marijano Bylinskio, Vilmos Bartusevičienės, Valdos Gujytės, Violetos Naraškevičienės, išnagrinėjusi Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2021 m. kovo 9 d. pranešimą Nr. 13-826 „Dėl Tarybos narių elgesio”, apsvarsčiusi su nagrinėjamu klausimu susijusias aplinkybes, tyrimo metu surinktą medžiagą,

nustatė:

Nagrinėjimo pagrindas ir dalykas

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija (toliau — Komisija), 2021 m. kovo 9 d. gavo Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės 2021 m. kovo 9 d. pranešimą Nr. 13 – 826 „Dėl Tarybos narių elgesio”, kuriame nurodyta, kad „Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas nedalyvavo Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2021 m. vasario 25 d. Prieš tarybos posėdį buvo gautas tarybos nario elektroniniu paštu pateiktas pranešimas, kuriame Virginijus Sarpauskas informavo: „Nesutikdamas su tuo, kaip buvo ruošiamas, viešinamas, pristatomas, aptariamas su visuomene „Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas”, ir nesutikdamas su jo turiniu ir tikslingumu iš esmės, taip pat, palaikydamas peticijas pasirašiusius žmones, ir iš dalies sutikdamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išsakyta nuomone, 2021 metų vasario 25 dienos posėdyje nedalyvausiu.” Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės pranešime taip pat nurodyta, kad „Virginijaus Sarpausko 2021m. vasario 25 d. pranešime nenurodyta nei viena iš Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235.1.1. p. nurodytų pateisinamų priežasčių, dėl kurių jis galėjo nedalyvauti Savivaldybės tarybos posėdyje, todėl manytina, kad Virginijus Sarpauskas 2021 m. vasario 25 d. posėdyje nedalyvavo dėl nepateisinamų priežasčių, tuo labiau, kad tarybos nario pranešime nurodomas tik vienas Tarybos sprendimo projektas iš 38 šiame posėdyje svarstytų klausimų, dėl kurio jis nesutiko dalyvauti Tarybos posėdyje”.

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė mano, kad tokiais veiksmais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas, nedalyvaudamas Savivaldybės tarybos 2021m. vasario 25 d. posėdyje, pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnyje įtvirtintą pareigą dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, reikalavimus.

Komisija, susipažinusi su 2021 m. kovo 9 d. pranešimu, jame išdėstytomis aplinkybėmis ir išklausiusi visų posėdyje dalyvavusių Komisijos narių nuomonę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 7 str. 1 d. 1 p., Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-11, 8.1 p., 2021 m. kovo 18 d. vykusio Komisijos posėdžio metu, nutarė pradėti tyrimą dėl galimai Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario Virginijaus Sarpausko padarytų Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1 d. 1 p., 3 p., 5 p., 6 p. ir 9 p., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. 1 d. 1 p. bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235.1. p. nustatytų reikalavimų pažeidimų.

Komisija vertina, ar Virginijus Sarpauskas nepažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų t. y. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 str. 1 d. 1 p., 3 p., 5 p., 6 p. ir 9 p., Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 str. 1 d. l p. bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235.1. p. nustatytų reikalavimų.

Nustatytos faktinės aplinkybės

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė 2021 m. vasario 18 d. potvarkiu Nr. 6-20 „Dėl Savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo” nutarė Širvintų rajono savivaldybės tarybos (toliau — Savivaldybės taryba) posėdį sušaukti 2021 m, vasario 25 d. 14.00 val., posėdį pravedant nuotoliu būdu.

Apie numatomą Savivaldybės tarybos posėdį Virginijus Sarpauskas, kaip tą nustato Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 28.1. p., buvo informuotas jo nurodytu elektroniniu paštu.

2021 m. vasario 25 d. vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje Virginijus Sarpauskas nedalyvavo, tai patvirtina Savivaldybės tarybos posėdžio protokolas bei Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas, Tarybos narių balsavimo duomenys.

Savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas apie tai, kad nedalyvaus 2021 m. vasario 25 d. vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje, pranešė 2021 m. vasario 25 d. elektroniniu laišku. Šiame laiške buvo nurodyta, kad jis 2021 metų vasario 25 dienos Savivaldybės tarybos posėdyje nedalyvaus, nes nesutinka su parengtu „Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendruoju planu”, jo turiniu, šio plano ruošimo, viešinimo, aptarimo tvarka.

Virginijaus Sarpausko paaiškinimas

Savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas paaiškinimo nagrinėjamu klausimu Komisijai nepateikė. Apie jo vietą ir laiką buvo informuotas tinkamai.

Teisinis veikos vertinimas ir motyvai

Tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja po to, kai prisiekia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau Vietos savivaldos įstatymas) nustatyta tvarka (Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 5 dalis ir 22 straipsnio 1 dalis).

Savivaldybės tarybos nario priesaika įpareigoja savivaldybės tarybos narį vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 22 str. 2 d.), dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose (Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 d. 1 punktas).

Vietos savivaldos įstatymo 12 str. 1 d. nustatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžius prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jo nėra, — mero pavaduotojas, o kai šio nėra, — laikinai mero pareigas einantis tarybos narys (Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 4 d.) Apie savivaldybės tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jo nėra (reglamento nustatytais atvejais), — mero pavaduotojas, o kai šio nėra, — laikinai mero pareigas einantis tarybos narys arba įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (atstovams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) (Vietos savivaldos įstatymo 13 str. 8 d.).

Vietos savivaldos įstatymo 23 str. 1 d. 1 punkte nustatyta, kad Tarybos narys privalo dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-252 patvirtinto „Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento” (toliau — Reglamentas) 235.1. punkte nustatyta Tarybos nario pareiga dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetu, komisijų, Kolegijos (jei jos narys yra) posėdžiuose.

Reglamento 235.1.1. punkte nustatyta, kad jeigu Savivaldybės tarybos narys negali dalyvauti Savivaldybės tarybos ar komitetų posėdžiuose, apie tai jis raštu turi pranešti Savivaldybės tarybos sekretoriui ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, nurodydamas pateisinančią priežastį, ir per 3 darbo dienas po posėdžio privalo pateikti dokumentus, pateisinančius nedalyvavimą posėdyje. Pateisinamomis posėdžių nedalyvavimo priežastimis laikomos: laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos (tokios jų rūšys, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose), stažuotė, kvalifikacijos kėlimas, artimųjų giminaičių ligos ar mirties atvejai, išvykimas teismą ir teisėsaugos ar kontrolės funkcijas atliekančias institucijas, išvykimas sveikatos priežiūros įstaigą, nelaimingas atsitikimas, neatleidimas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje dėl su darbo specifika susijusių priežasčių.

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu (toliau — Kodeksas) siekiama įgyvendinti konstitucinį valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principą, plėtoti demokratinį valdymą, didinti visuomenės pasitikėjimą valstybės valdžios ir savivaldybių institucijomis, skatinti valstybės politikų ir kandidatų valstybės politikus atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei (1 str. 1 d.). Šis Kodeksas reglamentuoja valstybės politikų elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų pagrindus, taip pat priemones, užtikrinančias valstybės politikų elgesio kontrolę atsakomybę už šio Kodekso nuostatų pažeidimus (1 str. 2 d.). Kodekso 4 straipsnyje yra nurodyti valstybės politikų elgesio principai, tarp jų pagarbos, padorumo ir pavyzdingumo, atsakomybės.

Valstybės politikas viešajame gyvenime vadovaujasi Kodekso 4 str. nustatytais elgesio principais: pagarbos žmogui ir valstybei — laikosi žmogaus teisių ir laisvių ir jas užtikrina, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teise, didina pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis (4 str. 1 d. 1 p.); sąžiningumo — pareigas eina sąžiningai ir laikosi aukščiausių elgesio standartų, vengia situacijų, galinčių paveikti sprendimų, kurie sukeltų visuomenėje abejonę, priėmimą (4 str. 1 d. 3 p.); padorumo — elgiasi deramai pagal einamas pareigas, vengia situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, gautą oficialią informaciją naudoja tik pareigoms atlikti ir nesipelno iš jos (4 str. 1 d. 5 p.); pavyzdingumo — deramai elgiasi visuomenėje, laikosi visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų (4 str. 1 d. 6 p.); atsakomybės — atsako už savo elgesį viešajame gyvenime, priimamus sprendimus ir atsiskaito už juos visuomenei (4 str. 1 d. 9 p.).

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Darytina išvada, jog Komisija priimdama sprendimą visų pirma privalo nustatyti ir įsitikinti, kad faktai iš tiesų egzistuoja ir, kad asmuo iš tiesų atliko skunde nurodytus veiksmus.

Širvintų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų, patvirtintų Sirvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1-11 (toliau —Nuostatai) 6 punktas nustato, kad Komisijos darbas grindžiamas kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo principu, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų svarstymą, sprendimų priėmimo nešališkumą.

Nuostatų 11.1 punkte nustatyta, kad atlikdami tyrimą Komisijos nariai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, todėl Komisija vertina skunde nurodytas aplinkybes atsižvelgdama j aukščiau nurodytus įstatymų reikalavimus.

Kiekvienas asmuo turi teisę j objektyvų, visapusišką ir nešališką dėl jo atliekamą tyrimą, kuris neturi kelti abejonių nei pareiškėjui, nei kitiems su atliekamu tyrimu susijusiems asmenims, taip pat ir Komisijos nariams. Tokie reikalavimai įtvirtinti teisės normose dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, aktualūs administracinių nusižengimų tyrimui, tarnybinių ginčų tyrimui, teisminiam nagrinėjimui ir kt., taip pat ir nagrinėjamai situacijai.

Kodekso 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta, kad valstybės politiko elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali priimti šiame straipsnyje nurodytus sprendimus, taip pat konstatuoti, kad valstybės politikas pažeidė šiame kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose istatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus; rekomenduoti valstybės politikui suderinti savo elgesj ar veiklą su šiame kodekse ar institucijos, kurioje valstybės politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose istatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais

Analogiškų sprendimų priėmimą numato ir Komisijos nuostatų 30.2, 30.3 papunkčiai.

Komisija, įvertinusi tyrimo metu surinktus objektyvius duomenis, konstatuoja, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas, žinodamas apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį vyksiantį 2021 m. vasario 25 d. 14.00 val., atsisakydamas jame dalyvauti, faktiškai, be pateisinančių priežasčių jame nedalyvavęs ir neatlikęs visų Savivaldybės tarybos nario pareigų, elgėsi nepagarbiai, nesąžiningai, nepadoriai, nepavyzdingai, neatsakingai, nesilaikydamas įstatymų reikalavimų, aukščiausių Savivaldybės tarybos nario elgesio standartų, savo elgesiu kenkdamas tiek savo, kaip Savivaldybės tarybos nario, tiek ir Savivaldybės tarybos, kurioje jis eina pareigas, reputacijai ir autoritetui, pažeisdamas dorovės, etikos normas, už savo elgesį neprisiimdamas atsakomybės, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1 d. 1, 3, 5, 6, 9 punktuose, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235.1. punkte nustatytus reikalavimus.

Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 1 dalies 4 punktu, 9 straipsnio 3 ir 4 dalimis, bei Širvintų savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų 30 punkto, 30.2 papunkčiu, 30.3 papunkčiu, 32, 33, 35 ir 37 punktais,

nusprendė:

 1. Konstatuoti, kad valstybės politikas — Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas, be pateisinamų priežasčių nedalyvaudamas 2021 m. vasario 25 d. įvykusiame Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, nepateikdamas dokumentų pateisinančių nedalyvavimą posėdyje, pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 1 d. 1, 3, 5, 6, 9 punktuose, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 235.1. punkte nustatytus reikalavimus.
 2. Rekomenduoti Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariui Virginijui Sarpauskui suderinti savo elgesį ar veiklą su Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais politiko elgesio principais ar reikalavimais y. vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą pareigą — dalyvauti Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose.
 3. Sprendimo kopiją išsiųsti Savivaldybės tarybos nariui Virginijui Sarpauskui, Širvintų rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei ir Vyriausiajai tarnybinės etikos
 4. Sprendimą paskelbti interneto svetainėje sirvintos.lt.
 5. Sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos.

Komisijos pirmininkė

Janina Pažusienė

Komisijos balsavimo rezultatai

Sprendimas priimtas

Janina Pažusienė – už

Virginijus Daugėla – už

Marijanas Bylinskis – už

Vilma Bartusevičienė – už

Vaida Gujytė – už

Violeta Naraškevičienė – už

19 thoughts on “Etikos bausmių konvejeris. Kaltas

 • 2021-04-06 at 19:10
  Permalink

  Stebiuosi, kad širvintiškius pagal savo skonį valdo Antakalnio Žirgo gatvės ponia. Ir tylim suglaudę ausis ir burnas vandens prisisėmę. Jei kas rajone gražėja, tai ne iš Jono-milijono kišenės. Kada pabusime?

 • 2021-04-06 at 10:47
  Permalink

  Konstitucija. 25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

 • 2021-04-03 at 14:02
  Permalink

  Visiems gražių Šv. Velykų. Tebūnie širdyse taika ir atgimimas. Visi brangūs ir svarbūs. Nėra nei geresnio nei blogesnio. Visi atliekame savus vaidmenis. Tad visiems ramybės, taikos, vilties ir meilės.

 • 2021-04-03 at 12:36
  Permalink

  „Visi tarybos nariai neša laimę. Tik vieni savo buvimu, kiti – nebuvimu“. Būtent, ryža mierės svajonė. Daugumos tarybos nariai neša laimę ir padeda apturėti apčiuopiamų malonų, tarybos nariai opozicijoje atneštų laimę savo nebuvimu. Liko nedaug, tik šeši. Pradėjo nuo pavojingiausio.

 • 2021-04-03 at 12:19
  Permalink

  Visi žmonės neša laimę. Tik vieni savo buvimu, kiti – nebuvimu

 • 2021-04-03 at 10:20
  Permalink

  Sudėtinga su tais įžeidimais komentaruose. Kai parašė, kad aš girtas vairavau, labai įsižeidžiau. O ir pripūčiau vos 2,38. Bet kai pagavo girtą kaimyną (0,79), uch kaip džiaugiausi, kad parašė!

 • 2021-04-03 at 10:18
  Permalink

  Si Etikos komisija isrinkta neteisetai,ir ji negali buti valdancios koalicijos susidorojimo irankis.

 • 2021-04-03 at 10:04
  Permalink

  Viešas prašymas administratoriui. Prašau užblokuoti komentatorių, save vadinantį Dainius Graužinis”. Mane žeidžia jo nepagarba visiems, kitaip galvojantiems.

 • 2021-04-03 at 09:57
  Permalink

  Vieni žmonės veikia, kiti žmonės komentuoja ir moko veikiančius. Treti – skaito tai, ką rašo komentuojantys ir veikiantys. Veikiantys supranta veikiančius, komentuojantys – komentuojančius.
  Buvo toks Egidijus, buvo toks personažas ” Ir vėl aš”. Mokė mane, naudojo iš konteksto ištrauktas mano straipsnių citatas. Kur jie dabar? Nes yra žūtbūtinis tikslas įtraukti mane į beprasmius anoniminius susirašinėjimus, kad tik neturėčiau laiko pagrindiniai savo veiklai. O aš ir šiaip nespėju, laukia bent trys sumanymai…

 • 2021-04-03 at 09:10
  Permalink

  “Aš patyčių nemačiau”

  TIKRAI? Kaip įdomu… Ir niekas niekada nesiskundė dėl patyčių? Tai turbūt ir ŽP posėdžių metu nesityčioja iš opozicijos, tik šiaip geraširdiškai pašmaikštauja, ar ne?
  Nu, gerai oficialiai užduokite “aukštus” standartus, į kuriuos tuoj pat ims lygiuotis valdantieji. Jie gi visą laiką žiūri ką daro oponentai ir perima iš jų viską kas blogiausia.

  Būtų labai įdomu sužinoti kokiu patyčių apibrėžimu svetainės aministratorė naudojasi.

 • 2021-04-03 at 08:50
  Permalink

  Aš patyčių nemačiau. Jei jūs matėte – nurodykite. Buvo kandžių pasisakymų ir iš jūsų, ir iš kitų. Bet ne patyčių. Tai du skirtingi dalykai. O pagal IP kodą neturiu galimybių nustatyti asmenų. Tai gali policija su prokuroro leidimu.

 • 2021-04-03 at 08:42
  Permalink

  “Gerbiamas Dainiau, jei iš jūsų tyčiojamasi, turite kreiptis į tinklapio administratorių, kuris darbo valandomis išnagrinės ir priims sprendimą. Šiaip sau komentarai nėra trinami.”

  Juokaujate? Čia tokia Jūsų oficiali pozicija? “Įdomi” pozicija: matau, kad tyčiojasi, bet nieko nedarau…
  Argi nežinote, kad už tokius dalykus numatyta juridinė atsakomybė ne tik teksto autoriams, bet ir žiniasklaidos svetainėms? Manote, delfis šiaip sau ištrina mėnesio senumo komentarus?
  Ne, nesikreipsiu dėl patyčių trynimo. Pernelyg daug jų čia privaryta, kad į kiekvieną pirštu baksnoti. O ir patyčios iš kitų asmenų nemažiau akį rėžia. Tiesiog dėl tokio požiūrio dėsiu ignorą šitai svetainei ir jos administratorei realiame gyvenime. Būtent praktiniuose dalykuose pasimato pas ką iš tikrųjų yra teisingumas, sąžiningumas, moralė, o kas tik tai garsiai deklaruoja.

  O administratorius gana tiksliai žino kas komentuoja. Nebent nenori žinoti. Pats esu sukūręs ir moderavęs ne vieną diskusijų forumą, tai žinau ką kalbu.

 • 2021-04-03 at 08:20
  Permalink

  O aš nerimauju, kad po tokių nepagrįstų Dainiaus kaltinimų nė vienas nestos žmonių pusėn. Buvau apie tamstą geresnės nuomonės

 • 2021-04-03 at 08:18
  Permalink

  Tikras vyras imasi darbo ir jį padaro iki galo. Padeda jam ar ne. O čia. Paverkė viešai, kad niekas nepadeda, nelaikina ir nėrė į krūmus. Tipiška nesubrendusio paauglio elgsena.

 • 2021-04-03 at 08:14
  Permalink

  Man juokinga, kai neišmanantys žmonės ima mokyti kitus. Tik jie geriausiai žino, kaip auklėti vaikus, kaip gydyti žmones, kaip dirbti vienoj ar kitoj srity. Dainiau, pasiskaitykit teisės aktus. Kils mažiau pykčio ir noro taškytis. Suprantu, skaityti ir suprasti – du skirtingi dalykai.
  Virginijui patarsiu nesivelti į kvailas diskusijas, jos atima daug laiko

 • 2021-04-03 at 08:08
  Permalink

  Gerbiamas Dainiau, jei iš jūsų tyčiojamasi, turite kreiptis į tinklapio administratorių, kuris darbo valandomis išnagrinės ir priims sprendimą. Šiaip sau komentarai nėra trinami.
  Net administratorius nežino, kas komentuoja. Iš kur žinote jūs?

 • 2021-04-03 at 07:51
  Permalink

  Bet esme yra ta, kad sis tarybos narys nedalyvavo visame posedyje, o ne tik svarstomu mokyklu pertvarkos klausimu, klausimu buvo labai daug ir labai svarbiu, bdt del kazkokiu vaikisku ambiciju, dejo skersa ant visu klausimu, jei isrinktas, privalo atstovauti

 • 2021-04-03 at 07:45
  Permalink

  Gražia forma, “kultūringai” išsityčiojo.
  Na, ir kaip jausmas kai iš tavęs tyčiojasi? O kai pats užsidėjęs anonimo kaukę tyčiojiesi iš kitų, nepagalvoji, kad ir kitam lygiai taip pat būna nesmagu? Kuo tada esi geresnis už ŽP?
  Labai liūdna, kad redaktorė toleruoja patyčias, nors visur akcentą deda į teisingumą, sąžiningumą, moralę.

  O tarybos posėdžius lankyti būtina! Ir aktyviai juose dalyvauti, o ne vien tik rankas kilnoti.

 • 2021-04-03 at 00:45
  Permalink

  Nieko naujo. Kiekvienoj kadencijoj atsiranda naivuolis, tikintis teisingumu
  o teisingumas klaidžioja. Spėju, kad bandys iškrapštyt iš tarybos. Išmes ir bus tylu

Parašykite komentarą

*

code