Atsakymas Administraciniam teismui

Virginijaus Sarpausko

Širvintų rajono savivaldybės tarybos nario

Tel nr.  8-652 97696 El.p. [email protected]

Vilniaus apygardos administraciniam teismui

Vilniaus apygardos administracinio

teismo teisėjai Beatai Martišienei

Širvintos

2021-06-21 15.00val.

Atskiroji nuomonė dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę

administracinėje byloje Nr. eI3-3679-1047/2021

   Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. eI3-3679-1047/2021, 2021 m. birželio 15 d. nutartyje skelbiama:

   „Įpareigoti atsakovę Širvintų rajono savivaldybės tarybą iki 2021 m. birželio 21 d. pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę“

   Minėta teismo nutartis priimta 2021 m. birželio 15 d. Dabar, šios nuomonės rašymo metu yra 2021-06-21 15.00val. Noriu informuoti, kad nei aš, ir kiek man žinoma, nei vienas kitas Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, savivaldybei nurodytu el.pašto adresu nesame gavę minimos teismo nutarties. Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių kontaktai yra pateikti savivaldybei, jie yra viešai skelbiami savivaldybės svetainėje, čia nurodytais el.pašto adresais tarybos nariai gauna visą jiems siunčiamą Širvintų rajono savivaldybės Administracijos ir Tarybos informaciją.

   Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2021 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. KT59-N5/2021 išnagrinėjo bylą Nr. 13/2019:

   „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir lietuvos respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatų, susijusių su savivaldybių merų rinkimais ir įgaliojimais, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“

   Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas vertindamas, ar atskiri Vietos savivaldos įstatymo nuostatai atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio 1,2 ir 4 dalims, išaiškino, kad:

   „Konstitucijos 119 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintas savivaldybių tarybų narių, kaip atitinkamos teritorinės bendruomenės atstovų, lygaus mandato (statuso) principas suponuoja tai, kad konstitucinis visų savivaldybės tarybos narių statusas yra vienodas, nepaisant to, ar jie išrinkti taikant vieną (proporcinę arba mažoritarinę) rinkimų sistemą, ar skirtingas rinkimų sistemas (įstatymų leidėjui pasirinkus vadinamąją mišrią savivaldybių tarybų narių rinkimų sistemą); tai reiškia, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 119 straipsnio 1, 2 dalis, kiekvienas savivaldybės tarybos narys atstovauja visai atitinkamai teritorinei bendruomenei, visi savivaldybės tarybos nariai yra lygūs, jie turi turėti vienodas galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos darbe, inter alia vienodas teises būti išrinkti į pareigas savivaldybės taryboje“

   Remdamasis sekančiais teiginiais:

           Konstitucinis teismas išaiškino, kad: „pagal Konstituciją, inter alia jos 119 straipsnio 1, 2 dalis, kiekvienas savivaldybės tarybos narys atstovauja visai atitinkamai teritorinei bendruomenei, visi savivaldybės tarybos nariai yra lygūs, jie turi turėti vienodas galimybes dalyvauti savivaldybės tarybos darbe“. Ir

           Vietos Savivaldos įstatymo 4 straipsnis, Vietos savivaldos principai, skelbia:

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

           5) atsakingumo savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės tarybos nariai (toliau – tarybos nariai) už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei;

           6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

   noriu pasakyti, kad, nei vienas tarybos narys negali prisiimti teisės kalbėti visos Širvintų rajono savivaldybės tarybos vardu. Aukščiau minėtos teismo nutarties nuostata: „Įpareigoti atsakovę Širvintų rajono savivaldybės tarybą iki 2021 m. birželio 21 d. pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę“, nėra tarybos sprendimas, kuris priimamas kolegialiai ir skelbiamas tarybos vardu. Turėdamas mintyje aukščiau minėtas Konstitucinio teismo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, kurios pabrėžia kiekvieno tarybos nario asmeninį atsakingumą savivaldybės bendruomenei, noriu pasakyti, kad įpareigojimas pateikti nuomonę taikytinas kiekvienam tarybos nariui, ir jis privalo pateikti nuomonę pagrįsdamas ją argumentais ir teisės normomis, bei pristatyti nuomonę savivaldybės bendruomenei.

    Nuomonė dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, negali būti grindžiama Širvintų rajono savivaldybės tarybos priimtais, 2021m. vasario 25d. sprendimu Nr. 1-45, 2021m. kovo 12d. sprendimu Nr. 1-48, bei 2021m. balandžio 28d. sprendimu Nr. 1-97  dėl skirtingo klausimų turinio ir paaiškėjusių naujų svarbių aplinkybių.

   Noriu pasakyti, kad nei vieno tarybos nario, nei tarybos aplamai nesu įgaliojęs kalbėti mano vardu, reikšti mano nuomonę, todėl, jeigu Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą Nr. eI3-3679-1047/2021 gautų atsakymą dėl nuomonės pareiškimo Širvintų rajono savivaldybės tarybos vardu, laikau tai grubiu mano konstitucinių teisų pažeidimu ir suklastotu oficialiu dokumentu.

    Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. eI3-3679-1047/2021, 2021 m. birželio 15 d. nutartyje taip pat skelbiama:

   „Pasiūlyti tretiesiems suinteresuotiems asmenims Širvintų pradinei mokyklai, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai iki 2021 m. birželio 21 d. pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę“

   Mano šiuo momentu turimomis žiniomis, nei viena švietimo įstaiga, kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, tai yra, nei vienas švietimo įstaigos vadovas, nei vienas švietimo įstaigos tarybos pirmininkas į savo el.paštą nėra gavęs aukščiau minėtos teismo nutarties ir nežino apie galimybę pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nėra prieinamos informacijos apie švietimo įstaigų tarybų susirinkimus ir priimtus sprendimus.

   Prašau Vilniaus apygardos administracinį teismą atlikti tyrimą, ir nustatyti visas aplinkybes, kas ir kodėl nuo Širvintų rajono savivaldybės tarybos narių nuslėpė informaciją apie administracinėje byloje Nr. eI3-3679-1047/2021, , 2021 m. birželio 15 d. priimtą nutartį ir įpareigojimą pareikšti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir tinkamai įvertinti atsakingų asmenų atliktą veiką. Matau šioje veikoje savivaliavimo, manipuliavimo informacija ir nesąžiningo veikimo požymių.

   Todėl prašau Vilniaus apygardos administracinį teismą, išnagrinėjus visas aukščiau minėtas aplinkybes, pratęsti nuomonės pateikimo terminą, ir visą naują teismo nutartį siųsti adresatams tiesiogiai gavėjų el.pašto adresais:

Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai:

Alfredas Astikas [email protected]

Vilma Bartusevičienė [email protected]

Marijanas Bylinskis [email protected]

Remigijus Bonikatas [email protected]

Virginijus Daugėla [email protected]

Marija Gudonienė [email protected]

Julius Jagminas [email protected]

Vytautas Kalesnikas [email protected]

Anna Kuznecovienė [email protected]

Alfonsas Romas Maršalka [email protected]

Vidmantas Mateika [email protected]

Inga Matukaitė [email protected]

Darius Paliukėnas [email protected]

Janina Pažusienė [email protected]

Živilė Pinskuvienė [email protected]

Daiva Puzinienė [email protected]

Virginijus Sarpauskas [email protected]

Alytė Skeberienė [email protected]

Rimas Stepaitis [email protected]

Linas Šalkauskas [email protected]

Romas Zibalas [email protected]

Tretieji suinteresuotieji asmenys:

Širvintų pradinė mokykla, [email protected]

Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, [email protected]

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, [email protected]

   Esu ne vieną kartą kreipęsis į visas valstybės valdžios institucijas, bei Vyriausybės atstovą, ir informavau, kad Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariai negauna jokios galimos informacijos, siųstos valstybės institucijų, skirtos tarybos nariams. Nors aktyviai bendraujant su kitų savivaldybių tarybų nariais paaiškėja, kad informaciją jie gauna gan dažnai. Nežinau, ar teisinga būtų manyti, kad informacija nesiunčiama išskirtinai tik Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariams.

    Todėl prašau, informaciją siųsti ne tik bendruoju savivaldybės el.paštu, bet ir kiekvienam tarybos nariui.

    Taip pat, remdamasis tuo ką išdėsčiau, prašau Teismą išaiškinti, dėl teismo nutarties nuostatos „Išsiųsti patikslinto skundo kopiją atsakovei Širvintų rajono savivaldybės tarybai ir įpareigoti ją per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo skaitmeninės kopijos gavimo dienos elektroninėmis ryšio priemonėmis per Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ Viešųjų elektroninių paslaugų posistemę pateikti teismui atsiliepimą į skundą ir visą su keliamu ginču susijusią medžiagą“ įgyvendinimo. Turime tokią pačią situaciją, kai įpareigojimas adresuojamas Širvintų rajono savivaldybės tarybai. Taryba yra kolegialus organas, ją sudaro 21 tarybos narys. Turint mintyje, kad aukščiau minėti tarybos sprendimai Širvintų savivaldybės bendruomenėje sukėlė didžiulį rezonansą ir gyventojų nepritarimą, bei surinktus daugiau nei 900 peticijų parašų, prašau Teismo įpareigoti, kad:

   Savo atsiliepimą pareikštų kiekvienas Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys, Širvintų rajono savivaldybės taryba atsiliepimą į skundą ir visą su keliamu ginču susijusią medžiagą, viešintų Širvintų rajono savivaldybės svetainėje, ir visa medžiaga būtų pateikta kiekvienam tarybos nariui jo viešai skelbiamu el,pašto adresu.

***

   Atsakau į Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. eI3-3679-1047/2021, 2021 m. birželio 15 d. nutartyje skelbiama nuostatą: „Įpareigoti atsakovę Širvintų rajono savivaldybės tarybą iki 2021 m. birželio 21 d. pateikti nuomonę dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę“.

  Mano manymu yra labai svarių aplinkybių, lemiančių, tai, kad pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę reiktų taikyti nedelsiant. Savo nuomonę grindžiu sekančiais argumentai ir man žinomomis aplinkybėmis.  

   2021m. vasario 25d. vykusio tarybos posėdžio metu buvo pritarta tarybos sprendimui Nr. 1-45 „DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ ir jo priedui „ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDRASIS PLANAS“.

   Kaip teigiama plane: „Širvintų pradinėje mokykloje mokosi 335 mokiniai (50 tuščių mokymosi vietų), Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje mokosi 333 mokiniai (57 tuščios mokymosi vietos) ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje – 324 mokiniai (66 tuščios mokymosi vietos).“

   Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje pastaruosius kelis metus buvo atliekami stambūs rekonstrukcijos darbai, atnaujintas stadionas. Visa tai rodo, kad buvo nuosekliai gerinama mokymosi aplinka ir nebuvo planuojamos jokios pertvarkos. Atlikti darbai:

2018.06.22 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas „Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas, atliekant paprastojo remonto darbus su projektavimu“, kurio vertė 474.998,81Eur.

2016.06.14 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas „

Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos stadiono rangos darbų su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra pirkimas“, kurio vertė 1.269.532Eur.

2020.06.10 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patalpų paprastojo remonto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, kurio vertė 7.320,50Eur.

2020.07.07 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas „Darbų pirkimo–pardavimo sutartis dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos dalies pastatų stogų remonto darbų“, kurio vertė 54.999,99Eur.

2020.10.01 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas „Darbų pirkimo-pardavimo sutartis dėl Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Vilniaus g. 69, Širvintų m., dalies patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo“, kurio vertė 206.824,22Eur.

2020.10.13 pasirašytas ir įvykdytas investicinis projektas „Darbų pirkimo–pardavimo sutartis dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos antro aukšto patalpų oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbų pirkimo Nr. S-495“, kurio vertė 25.652,00Eur.

   Akivaizdu, kad ilgalaikės investicijos, skirtos būtent LLSG gimnazijos esamos padėties gerinimui.

2021m. kovo 12d. vykusio tarybos posėdžio metu buvo pritarta tarybos sprendimui Nr. 1-48 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIRVINTŲ PRADINĘ MOKYKLĄ, ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJĄ, ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJĄ“.

   Sprendime išvardijamos reorganizuojamos mokyklos ir teigiama, kad po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga yra Širvintų gimnazija. Tačiau nėra nurodoma, kur konkrečiai nauja įstaiga veiks. Sprendime yra teiginys „Būsimoje Širvintų gimnazijoje ugdymas bus organizuojamas dviejuose pastatuose: mažesniame pastate mokysis 407 pradinių klasių mokiniai, didesniame pastate mokysis 678 mokiniai“, kuris yra absoliučiai klaidinantis. Teiginys „didesnis pastatas“, yra abstraktus, ir neturintis jokio turinio. Teiginys, kad didesniame pastate mokysis 678 mokiniai prieštarauja priimto plano teiginiams, kad esamose švietimo įstaigose yra 50, 57 ir 60 laisvų mokymosi vietų.

   Šiuo metu veikiančios Širvintų „Atžalyno“ progimnazija ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija turi pilnai sukomplektuotus pastatus, kuriuose yra po vieną sporto salę, aktų salę, valgyklą, biblioteką ir rūbinę. Esami klasės ir kabinetai yra skirti esamam mokinių skaičiui, kas ir pripažįstama plane.

   Nei viename tarybos posėdyje, tiek 2021m. vasario 25d. priimant sprendimą Nr. 1-45, tiek 2021m. kovo 12d. priimant sprendimą Nr. 1-48, bei 2021m. balandžio 28d. priimant sprendimą Nr. 1-97, tarybos nariams nebuvo pateikti lydimieji dokumentai, leidžiantys tarybos nariams tinkamai suvokti esamą situaciją ir atsakingai priimti sprendimą. Tarybos nariai nežinojo, kokiuose pastatuose, kokiu adresu mokysis konkretus mokinių skaičius. Kai planuojama esamą mokinių skaičių nuo apytiksliai 330, didinti iki 678, tokį veiksmą negalima vadinti neesmine reorganizacija. Mokinių skaičių planuojama didinti daugiau nei dvigubai ir toks pokytis yra esminis. Todėl tarybos nariams privalėjo būti pateiktas mokymo įstaigos pastato planas, mokymo proceso organizavimo tvarkaraštis ir visi įmanomi sveikatos saugą ir priešgaisrinį saugumą liečiantys dokumentai.

   Mokymo procesas vyksta ne tik klasėse ir kabinetuose, bet visame konkrečiame pastate. Taigi, planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, reikia įvertinti tiek kiekvienos esamos patalpos, tiek viso pastato tinkamumą planuojamam esminiam didinimui.

   Kaip galima suprasti iš antrinių šaltinių, 678 mokinius planuojama sutalpinti Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos pastate, adresu Ukmergės g. 4, LT-19110 Širvintos.

    Esamo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos pastato apžvalga.

Valgykla ir virtuvė

    Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esamai švietimo įstaigos valgyklai taip pat reikės patarnauti dvigubą mokinių ir mokytojų skaičių. Šiai užduočiai įgyvendinti reikėtų dvigubo valgyklos darbuotojų skaičiaus, dvigubo maisto gaminimo įrenginių kiekio, dvigubo valgyklos virtuvės patalpų ploto, dvigubo virtuvės patalpos ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginių pajėgumo, dvigubo maisto atidavimo vietų skaičiaus, dvigubo valgyklos ploto ir dvigubo maitinimosi vietų ir stalų skaičiaus. Dvigubas virtuvės maisto gaminimo įrenginių kiekis potencialiai sukelia dvigubai didesnę gaisro riziką. Dvigubam mokinių skaičiui valgyklos salėje reikalinga dvigubai našesnė valgyklos patalpos ventiliacijos ir oro kondicionavimo įranga. Ar yra priešgaisrinę sauga reglamentuojantys dokumentai leidžiantys valgykloje vienu metu būti 678 mokiniams? Ar yra numatyti valgyklos ir virtuvės evakuacijos planai, numatantys galimybę saugiai pasišalinti 678 mokiniams? Švietimo įstaiga turi turėti patvirtintą mokinių maitinimo grafiką ir tvarką. Ši tvarka turi būti viešai prieinama, kad mokinių tėvai galėtų su ja susipažinti. Mokinių maitinimas turi būti vykdomas tik pertvarkų metu. Mokiniai turi būti maitinami vienu ir tuo pačiu metu kiekvieną dieną. Tai yra, kiekvienas mokinys turi tiksliai žinoti, kada jis galės saugiai, neskubėdamas, nestovėdamas begalinėse eilėse pasimaitinti, maitinimo procesas negali būti, kaip loterija, kai mokinys, nesulaukęs eilės bando pavalgyti vis kitos pertraukos metu.

   Akivaizdu, kad tiek virtuvė tiek valgykla negalės tinkamai organizuoti 678 mokinių maitinimo. Galima teigti, kad mokiniai maitinsis skubėdami, nereguliariai, ankštose ir neventiliuojamose patalpose. Dėl netinkamo maitinimosi yra didelė rizika prastėti mokinių sveikatai ir net susirgti. Tokiu atveju tėvai su ieškiniais kreipsis į teismą reikalaudami žalos atlyginimo ir kaltųjų nustatymo. Aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys negaliu pritarti tokiam planui, ir tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus, bei mokinius, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Rūbinė ir jos prieigos

   Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esamai švietimo įstaigos rūbinei taip pat reikės patarnauti dvigubą mokinių ir mokytojų skaičių. Švietimo įstaigoje mokymosi procesas kiekvieną dieną visiems mokiniams prasideda vienu ir tuo pačiu metu, baigiasi beveik tuo pačiu metu. Vadinasi norint aptarnauti dvigubai didesnį mokinių ir mokytojų skaičių, reikia dvigubai didesnio rūbinės ploto, reikia dvigubai daugiau rūbinės darbuotojų, reikia dvigubai daugiau rūbų paėmimo – atidavimo vietų skaičiaus. Reikia dvigubai daugiau veidrodžių ir laisvos vietos prie jų. Vadinasi kiekvieną rytą rūbinės prieigose būriuosis dvigubai didesnis mokinių ir mokytojų skaičius. Šioje vietoje reikia dvigubai našesnio ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginių pajėgumo. Vienoje pakankamai ankštoje erdvėje, rūbinės prieigose, būriuosis ne mažiau nei 678 mokiniai ir mokytojai. Ar yra evakuacijos planai, numatantys planą iš šios konkrečios vietos, saugiai pasišalinti ne mažiau nei 678 mokiniams ir mokytojams? Galimos nelaimės atveju, tėvai kreiptųsi į teismą dėl žalos atlyginimo ir kaltųjų nustatymo. Aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys negaliu pritarti tokiam planui, ir tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus, bei mokinius, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Sporto salė ir persirengimo patalpos

   Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esamai švietimo įstaigos sporto salei taip pat reikės patarnauti dvigubą mokinių skaičių. Turint mintyje, kad sporto salė švietimo įstaigoje yra viena, tai visos kūno kultūros pamokos šaltu metų laiku ir prastu oru vienu metu vyks būtent joje. Sporto salėje vienu metu kūno kultūros pamokos gali vykti konkrečiam mokinių ir klasių komplektų skaičiui. Turint mintyje, kad mokinių skaičius dvigubės, tai susidarys tokia situacija, kad pamokoms netilpus į įprastą mokymo proceso tvarkaraštį, kūno kultūros pamokos vyks jau po visų kitų pamokų, ir antroje dienos pusėje.

   Mokinių skaičiui dvigubėjant, dvigubas krūvis teks ir persirengimo patalpoms, ir sanitarinėms patalpoms – dušams. Nei tarybos nariams, nei švietimo įstaigos tarybai, bei visai švietimo bendruomenei nebuvo pateiktas kūno kultūros pamokų planas. Gali susidaryti tokia situacija, kad bus bandoma sporto salėje sutalpinti perteklinį mokinių skaičių, kas sukeltų didelį traumų pavojų. Taip pat gali susidaryti eilės prie dušų ir ne visi mokiniai suspės jais pasinaudoti. Jeigu tėvai dėl vienų ar kitų priežasčių kreiptųsi į teismą, aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus ir mokinius, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Tualetų patalpos

    Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esamomis švietimo įstaigos tualetų patalpomis taip pat naudomis dvigubai daugiau mokinių ir mokytojų. Vadinasi kiekviename švietimo įstaigos aukšte turės būti dvigubai daugiau tualeto patalpų ploto, skirtų atskirai merginoms ir vaikinams. Yra du sprendimo keliai, arba didinti esamų patalpų plotus, arba įrengti naujas tualetų patalpas, siekiant dvigubai padidinti sanitarinių įrenginių kiekį. Bet čia yra prieštaravimas, nes klasių ir kabinetų taip pat reikės dvigubai daugiau. Taigi yra didelė tikimybė, kad tualetų patalpų ir jų ploto, bei sanitarinių įrenginių nedaugės. Vadinasi, prie tualetų susidarys eilės ir spūstys, mokiniai negalės tiems tinkamu laiku pasinaudoti tualetu ir turės laukti iki kitos pertraukos. Yra didelė tikimybė, kad dalis mokinių gali susirgti. Tokiu atveju tėvai kreiptųsi į teismą dėl žalos sveikatai atlyginimo ir kaltųjų nustatymo. Aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys negaliu pritarti tokiai situacijai, ir tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus, bei mokinius, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Aktų salė

   Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esama švietimo įstaigos aktų sale taip pat naudosis dvigubai didesnis mokinių skaičių. Švietimo įstaigoje aktų salė yra viena. Planuojama, kad švietimo įstaigoje mokysis 678 5-12 klasių mokiniai. Kadangi tai pakankamai panašaus amžiaus ir poreikių mokiniai, jų renginių ir saviraiškos galimybės bus apribotos. Bendrų renginių ir visuotinių susirinkimų metu rinksis visi 678 mokiniai ir 60 mokytojų. Dvigubam mokinių skaičiui aktų salėje reikalinga dvigubai našesnė patalpos ventiliacijos ir oro kondicionavimo įranga. Ar yra evakuacijos planai, numatantys planą iš aktų salės, saugiai pasišalinti ne mažiau nei 678 mokiniams ir mokytojams? Yra pakankamai didelė rizika galimai nelaimei nutikti, kai per spūstį nukentės mokiniai, ir aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys negaliu pritarti tokiai situacijai, ir tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus, bei mokinius, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Biblioteka ir skaitykla

   Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esama švietimo įstaigos biblioteka ir skaitykla taip pat naudosis dvigubai daugiau mokinių ir mokytojų. Vadinasi, tiek bibliotekos, tiek skaityklos plotas turės būti dvigubai didesnis. Yra didelė tikimybė, kad bibliotekos plotas nedidės, tačiau reikės sutalpinti dvigubai daugiau knygų ir vadovėlių. Vadinasi knygų ir vadovėlių bus palikta tik po nedidelį kiekį egzempliorių. Tokiu būdu pasirinkimas sumažės. Skaitykla taip pat galės naudotis tik kas antras norintis mokinys. Mažės galimybės ruoštis pamokoms ir egzaminams. Prastės mokinių mokymosi pasiekimai, mokiniai negalės tinkamai pasiruošti egzaminams ir juos išlaikys prastesniais balais. Taip bus pažeisti teisėti mokinių ir jų tėvų lūkesčiai kaip įmanoma geriau pasiruošti stojimui į aukštąsias mokyklas. Aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys negaliu pritarti tokiai situacijai.

Klasės ir kabinetai

    Planuojant mokinių skaičių didinti daugiau nei dvigubai, esamoje švietimo įstaigoje reikės dvigubai daugiau klasių ir kabinetų.

   Pagal „LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ klasifikaciją:

12.1. Mokymo klasė – mokyklos patalpa, skirta ugdymo programai vykdyti.

12.2. Mokymo kabinetas – ugdymo programai vykdyti skirta mokyklos patalpa su įrenginiais praktikos ir tiriamiesiems darbams.

Mokymosi kabinetuose vyksta technologijų, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, biologijos, dailės ir muzikos užsiėmimai.

 „MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO TAISYKLĖS“

 1. SKYRIUS MOKYKLŲ TINKLO KŪRIMO TIKSLAS IR ESMINĖS NUOSTATOS
 2. Didinamos ugdymo individualizavimo galimybės gimnazijose – ugdant pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir akredituotą vidurinio ugdymo programą sudaroma daugiau paralelių klasių.

  Nei savivaldybės tarybos nariams, nei švietimo įstaigos tarybos nariams, nei visai švietimo bendruomenei nebuvo pateiktas švietimo įstaigos planas, tikslus mokymosi klasių ir kabinetų skaičius su įvardintu jų dydžiu ir leistinu mokinių skaičiumi pamokos metu, nebuvo pateiktas mokymo proceso planas – tvarkaraštis. Todėl nėra žinoma, ar mokymo procesas bus vykdomas viena ar dviem pamainomis.

Saugi evakuacija

   Švietimo įstaigoje gali kilti įvairūs nenumatyti nelaimingi atsitikimai ir ekstremalios situacijos. Kilti gaisras, sprogimas, gali būti pranešta apie tikrą ar tariamą užminavimą. Reikės saugiai evakuoti 678 mokinius ir 60 mokytojų. Nei tarybos nariams, nei švietimo įstaigos tarybos nariams, nei visai švietimo bendruomenei nebuvo pateiktas priešgaisrinės saugos ir evakuacijos planas.

   Noriu pasakyti, kad manipuliavimas švietimo įstaigos turimais priešgaisrinės saugos dokumentais ir higienos pasu, yra bevertis. Taip manipuliuojant galima teigti, kad švietimo įstaigoje galima mokymo procesą vykdyti ne tik 330 mokinių, bet ir 678, ar net 2000, ar 3000 mokinių.

   Apibendrindamas noriu pasakyti, kad turint mintyje visą, ką išdėsčiau, akivaizdu, kad švietimo įstaigoje trūks klasių, kabinetų, ir visų kitų patalpų. Yra didelė tikimybė, kad prastės mokinių mokymosi rezultatai, prastės mokinių sveikata, jau nekalbant apie galimas tragiškas pasekmes nelaimių ar ekstremalių situacijų metu. Bet kokiu atveju, aš, tiek kaip tarybos narys, tiek kaip savivaldybės bendruomenės narys visada stosiu teisėtų mokinių ir tėvų, bei mokytojų reikalavimų pusėje, ir esant reikalui tarpininkausiu bei konsultuosiu tėvus, mokinius bei mokytojus, liudydamas teismuose ir nurodydamas tikrąsias priežastis.

Teisinės spragos

   Širvintų rajono savivaldybės tarybos, 2021m. vasario 25d. sprendimas Nr. 1-45; 2021m. kovo 12d. sprendimas Nr. 1-48; bei 2021m. balandžio 28d. sprendimas Nr. 1-97  priimti remiantis  Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“

   Šiuo metu galiojanti suvestinė redakcija galioja nuo 2018-09-01 ir naujesnės redakcijos Vyriausybė nėra priėmusi.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ FORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS, TINKLO KŪRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2011 m. birželio 29 d. Nr. 768

Vilnius

    Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 41 straipsnio 7 ir 9 dalimis, 43 straipsnio 7 dalimi ir 67 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 1. Patvirtinti Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles (pridedama).
 2. Pavesti, vadovaujantis šio nutarimo 1 punkte nurodytų taisyklių 35 punktu, iki 2016 m. birželio 1 d. patvirtinti:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai – valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruosius planus;

2.2. savivaldybėms – savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruosius planus.

    Bendrasis ugdymas yra Valstybės deleguota funkcija, ir tinklo kūrimo taisykles nustato Vyriausybė. Šiuo metu galiojantis Vyriausybės nutarimas laidžia kurti ir tvirtinti tik 2016–2020 metų bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Dabar turime 2021 metų pradžią. Taigi visi Širvintų rajono savivaldybės tarybos priimti sprendimai yra niekiniai ir neprivalomi vykdyti nuo pat jų priėmimo dienos. Nes iš neteisės teisė negimsta.

    Remdamasis veiklos skaidrumo ir atsakingumo savivaldybės bendruomenei principais, savo motyvuotą atsakymą dėl pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę paskelbsiu viešai savivaldybės bendruomenei.

Virginijus Sarpauskas

9 thoughts on “Atsakymas Administraciniam teismui

 • 2021-06-26 at 09:48
  Permalink

  O ko ji savus vaikus augina šiltnamio sąlygom? Nori, kad jai vergų priaugintume?
  Norėčiau žinoti, ar pasirūpino pirmadienį, kad visi norintys tilptų?

 • 2021-06-26 at 06:38
  Permalink

  Tie patys klausimai, tik mums ponia atsakė, kad,, … mes turime autobusiukus ir mokinius vežiosime į Stuokos pastatą sportuoti… ir vaikų nereikia auginti šiltnamio sąlygomis… ( dėl to jei nespės persirengti, ar pavalgyti per vežiojimo pertraukas).
  Higienos normos pažeidžiamos. Įdomų kaip atrodys kabinetai, kokia kvadratūra bus, ar mokiniams užteks vietos, deguonies…

 • 2021-06-23 at 09:39
  Permalink

  Man atrodo, kad statant kiekvieną objektą, buvo pažeidimų. Žmonėms reikia reikalauti iš Pinskuvienės apie atskirų objektų vykdymo eigą informacijos. Nes paskambinus savivaldybės kontaktiniais numeriais ir pateikus klausymą konkrečiai, kiek buvo panaudota lėšų konkrečiam renginiui, statiniui ar kiek numatoma panaudoti, gauni atsakymą, viskas yra daroma pagal teisės aktus. IR VISKAS.

 • 2021-06-22 at 14:29
  Permalink

  Taip Tokijuje – Olimpiada , Širvintose – Pinskiada.

 • 2021-06-22 at 12:57
  Permalink

  Valio. Tokios išsamios informacijos reikia daugiau. Varome keturias mergas į kampą.
  Pirmieji protingi žmonės pasitraukė iš Pinskuvienės kelio, jie laikėsi tokios taisyklės – duok durniui kelią, davė. Laukė kada žmonės prabus, sulaukė. Ir dabar jau žmonės pamatė, kad Širvintas valdo šeimyninė ranga.
  Pinskuvienė jau taip susireikšminusi, kad savo vardu teikia dovanas, prizus, taures. Kažkodėl ne Širvintų rajono vardu, o savo vardu. Juk jinai išrinkta atstovauti Širvintų rajonui, o pasijuto, kaip savo namuose.

 • 2021-06-22 at 12:07
  Permalink

  Naivūs žmonės mano, kad šioje situacijoje galima kažką pakeisti. Nieko kitaip nebus. Teismas pagirs merę už gerus darbus žmonėms. Patyčios aukščiausios rajono valdžios lygmeniu tęsis. Nepaklusnūs gaus ko nusipelnė. Paklusnūs – taip pat. Mokytojai iš aplinkinių rajonų mus apeis, nes dirbti tokiomis sąlygomis gali tik kamikadzės. Gyvenimas eina į priekį. Panas Virgis ir toliau rašys.

 • 2021-06-22 at 12:05
  Permalink

  Todėl Dovilė Audėjūtė ir savą ūkvedį mokykloms “pastatė”, (aišku konkurso tai turbūt jokio nebuvo).

 • 2021-06-22 at 10:54
  Permalink

  Romanas Protasevičius prisipažino, kad tai jis geruosius žmones sukurstė neramumans ir Lukašenkai nepaklusti. Rodė nacionalinė Baltarusijos TV.

 • 2021-06-22 at 10:37
  Permalink

  Gerb.Virginijau, nuo pradžios stebiu Jūsų darbą. Galiu ją prilyginti gerbiamų Pakalnio, Šimonėlio, Mateikos veiklai. Nerimauju dėl to, kad Jums nutiks, kaip ir jau mano paminėtiems. Tuos, kurie dirbo, rinkėjai nurašė kaip konfliktiškus. O pasirinko nuolankiai tylinčius. Labai linkiu, kad Jums taip nenutiktų. Ir nuoširdus ačiū, kad bent vienas politikas stojo mūsų pusėn ir išties veikia.

Parašykite komentarą

*

code