Prel. Česlovo Krivaičio gimimo 100-metis

  Kernavėje, legendinėje Lietuvos sostinėje, šį sekmadienį, liepos 18 d., 13:00 val. bus aukojamos šv. Mišios Kernavės klebono, buv. Vilniaus vyskupijos valdytojo Česlovo Krivaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

   Prel. Česlovas Krivaitis buvo Žilinų parapijos klebonu, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu, vėliau Vilniaus arkivyskupijos valdytoju (1961-1979 m.), Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebonu, ilgamečiu Kernavės parapijos klebonu, Širvintų krašto garbės piliečiu (2000 m.).

   Šv. Mišiose dalyvaus Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris rez. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, Kernavės ir Musninkų parapijų klebonas Marius Talutis. Pažinojusieji prelatą Česlovą Krivaitį, kviečiami dalyvauti šv. Mišiose.

 

Kernavės parapija

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Pro memoria

Monsinjoras jubiliatas Česlovas Krivaitis

1921–2004

  2004 m. rugpjūčio 17 d. mirė Kaišiadorių vyskupijos kunigas jubiliatas Česlovas Krivaitis, Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonas.

   Česlovas Krivaitis gimė 1921 m. Žebertonių kaime, Kietaviškių parapijoje (Trakų r.). Pradžios mokyklą lankė Žebertonyse, vėliau – Kaišiadorių gimnaziją, kurią baigęs 1941 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 metais Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis įšventino kunigu.

   1945–1946 m. darbavosi vikaru Žiežmarių parapijoje, 1946–1950 m. – klebonu Žilinų parapijoje, 1950–1961 m. – Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleriu bei klebonu Vilniaus šv. Mikalojaus parapijoje, 1961–1979 m. valdė Vilniaus arkivyskupiją, 1979–2004 m. darbavosi klebonu Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijoje.

   1957 metais jo rūpesčiu ir iniciatyva Vilniuje, prie Šv. Mikalojaus bažnyčios buvo įkurta Kristaus Karaliaus merginų diakonių kongregacija, kurią patvirtino Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis.

   1962–1965 m. dalyvavo Vatikano II Susirinkimo sesijose, 1965 m. popiežius Paulius VI suteikė jam Cubicularium intimum supra numerum (monsinjoro) titulą.

   Monsinjoras Česlovas Krivaitis visose jam patikėtose pareigose buvo uolus, pareigingas, labai darbštus, kūrybingas. Besidarbuodamas Vilniuje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios pastatė parapijos namus, kuriuose sovietų valdžios metais buvo įsikūrusi Vilniaus arkivyskupijos kurija; ten pat jo rūpesčiu ir lėšomis pastatyta Šv. Kristoforo – Vilniaus miesto globėjo granito skulptūra (1957 m. autorius Antanas Kmieliauskas). Kernavėje kunigas Česlovas Krivaitis taip pat daug nuveikė: suremontavo Kernavės bažnyčią, šventoriuje įrengė mozaikines Kryžiaus kelio stotis, pastatė kleboniją – parapijos namus. Jo rūpesčiu Kernavėje buvo pastatyti religinės ir tautinės reikšmės paminklai („Mozė“, „Vytautas Didysis“ ir kt.), įrengtas sakralinis muziejus ir atlikta kitų Bažnyčiai bei kultūrai reikšmingų darbų. 2000 metais jam suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas.

   Monsinjoro Česlovo Krivaičio laidotuvės įvyko š. m. rugpjūčio 19 d. 16 val. Kernavėje, Širvintų r. Palaidotas bažnyčios šventoriuje.

   Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

 Kaišiadorių vyskupijos kurija

 

.