Nuoširdi užuojauta Musninkų mecenatei Marijai Bareikaitei Remienei dėl sesers mirties

   Kovo 15 d. šiai žemei užgeso ir į Amžinuosius Namus iškeliavo sesutė vienuolė MARGARITA BAREIKAITĖ priklausiusi Vargdienių seserų kongregacijai Putname (JAV), paskyrusi visą savo gyvenimą Dievui ir Tėvynei. Gimė Musninkų miestelyje. Su tėveliais pabėgusi nuo sovietų okupacjos, daug vargusi, bet išlaikiusi gyvą tikėjimą ir krikščionišką džiaugsmą. Baigė aukstąjį mokslą, bakalauro laipsniu Amerikoje, ir teologijos magistrą Kanadoje katalikiškame universitete. Savo 50 metų pašvęstojo gyvenimo sukaktį šventė 2001 metais Musninkų Švč. Trejybės šventovėje.. Lietuvai tapus Nepriklausoma, sesutė Margarita 5 metus vykdavo į Lietuvą, vadovavo moksleivių ateitininkų stovykloms Berčiūnuose. Visą savo gyvenmą ji buvo mokytoja ir vadovė lietuvių išeivijos gyvenime. Ji buvo nepaprasta asmenybė, labai kukli, patarnaujanti kitiems ir, visada su šypsena. Tokia didi ir šviesi asmenybė gimė, buvo pakrikštyta ir mokslą pradejo Musninkuose.

  Dėl seselės Margaritos mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės sesei, Musninkų mecenatei Marijai Bareikaitei Remienei.
  Už a.a. seselės Margaritos vėlę melsimės šv. Mišių aukoje kovo 17 d. (sekmadienį), 11 val.