Adata šieno kupetoje

/ VIRGINIJUS SARPAUSKAS /

      Pastarųjų kelių dienų aktualija Širvintose – pabrangęs mokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje – darželyje. Spalio 31 dieną taryboje priimtas sprendimas skamba taip: „Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas“. Nors visi taktiškai nutylėjome, tai nenorėdamas kalbėti už kitus, pasakysiu tik už save – tikrai, kad dingo lengvata daugiavaikėms šeimoms, nepastebėjau. Bet apie viską nuo pradžių.

     Nagrinėjant šį ir kitus, taryboje priimamus sprendimus, diskusiją siūlau dalinti į dvi dalis: turinys – kas priimama, ir forma – kaip priimama. Taigi, KAIP buvo svarstomas ir priimtas, aukščiau minimas sprendimas?

     2019 m. rugsėjo 11 d. ypatingai savarankiška valstybės tarnautoja (?), Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Rita Sinkevičienė, nei administracijai, nei merei nieko nenujaučiant, parašo raštą „Dėl tvarkos aprašo pakeitimo“. Raštas užregistruojamas- Nr. (8.6.)-S-5.

      2019 m. spalio 15 d. Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Kralikevičienė baigia rengti aukščiau minimą sprendimo projektą ir tvarkos aprašą bei jį pasirašo. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vaida Šeipūnė pasirašo: „Suderinta“.

      2019 m. spalio 16 d. pasirašo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė Rima Nainienė.

   2019 m. spalio 24 d.  Seimo teisės aktų projektų duomenų bazėje atsiranda sprendimo projektas: „DĖL ATLYGINIMO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“. Sprendimo projekte nurodyta data ir numeris:  2019  m. spalio 23 d.  Nr. 2-146.

    2019 m. spalio 24 d. 15 valandą, pirmą kartą šioje kadencijoje, vyksta atskiras Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto reikalų komiteto posėdis. Tarp visų kitų, dalyvauja ir du opozicijai priklausantys tarybos nariai – Vidmantas Mateika ir Anna Kuznecovienė. Kiek supratau iš pasakojimo, tai atskirame komiteto posėdyje buvo nagrinėjami tik maitinimo ir ugdymo priemonių mokesčio klausimai. Mokestis už vaiko buvimą pailginto laiko grupėje nebuvo nagrinėjamas. Tarybos opozicijos nariai nebuvo informuoti, kodėl buvo nagrinėjami šie klausimai, tai yra, kad ruošiamos naujos nuostatos.

     Taigi klausimas, koks cirkas vyko komiteto posėdžio metu? Atsakymas aiškus, kaip patys matote, viskas jau seniai buvo nuspręsta, o tarybos opozicijos nariai, patys to nežinodami, dalyvavo kažkieno, gal greičiau, „kai kieno“ surežisuotame vaidinime.

      2019 m. spalio 25 d. visi tarybos nariai į el. paštą gauna jau paruoštus tarybos sprendimų projektus ir priedus – tvarkos aprašus.

     2019 m. spalio 29 d. vyksta dar vienas, tradiciškai bendras visų įmanomų komitetų posėdis. Aukščiau minėtą sprendimo projektą pristato pranešėja Regina Jagminienė – Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. Komiteto posėdžio pirmininkui paklausus, ar yra klausimų, Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto reikalų komiteto pirmininkas Romas Zibalas pareiškia, kad atskiro komiteto posėdžio metu klausimas labai plačiai išnagrinėtas, ir pabrėžtinai pagiria tarybos opozicijos narį Vidmantą Mateiką už tai, kad jis pritarė vaikų maitinimo ir ugdymo priemonių kainų padidinimui.

   Nuo šio momento, tikriausiai ne tik man, bet ir visai opozicijai kilo įtarimas, kad kažkas čia ne taip – ar tik V.Mateikai nereikėtų laukti kokios nors provokacijos. Spalio 31 dieną, prieš tarybos posėdį, visa opozicija susirinkome pasikalbėti ir pasitarti. Šį kartą Vidmantas Mateika tarybos posėdžiui pasiruošė kitaip nei įprasta, atsinešė ne sprendimų projektus, o merės šeimos laikraštį su straipsniu: „V.Mateika pasiūlė mokestį didinti iki dešimt eurų“. Pasikalbame apie tai, kaip iš tiesų buvo, ir kas vyksta. Nei Vidmantas Mateika ir Anna Kuznecovienė nekvietė nei vieno komiteto posėdžio, nei vienas nepristatinėjo nei vieno klausimo, nei vienas iš jų nieko nesiūlė ir jokių raštų nerašė. Klasta akivaizdi. Visi nutariame – visais klausimais, liečiančiais kainų kėlimą, vieningai balsuoti „PRIEŠ“. Ir ne todėl, kad kainų kėlimo negalima diskutuoti ar netgi pritarti, o todėl, kad vyksta purvini politiniai žaidimai. Tai ne politika – tai politikavimas, ar net dar žemiau.

       2019 m. spalio 31d. prieš posėdį Vidmantas Mateika, Alfredas Astikas ir būsima tarybos narė Inga Matukaitė užsirašo pasisakyti aukščiau minėtu,  17- tu darbotvarkės klausimu. Posėdžio pradžioje Inga Matukaitė prisiekia, nuo to momento YRA TARYBOS NARĖ. Tiek merė, tiek opozicija, pasveikiname ją. Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Regina Jagminienė pristato minėtą klausimą. Pasisakyti pakviečiamas Vidmantas Mateika. Ką jis kalbėjo, galite paskaityti jo straipsnyje. Po savo pasisakymo jis palieka posėdžių salę. Trumpam į tribūną ateina Alfredas Astikas, pritaria V.Mateikai ir tradiciškai „itin maloniai“ persimeta replikomis su mere. Merei atrodo, kad pasisakymai jau baigti, bet, užsirašiusi pasisakymui, ranką pakelia Inga Matukaitė. Ir čia įvyksta posėdžio pasirodymo „vinis“ – merė: „Taip, JŪS DAR  NEPRISIEKUSI, bet mes priimame tą jūsų užsirašymą…“. Pirmas Ingos krykštas… Inga Matukaitė pasisako tuo klausimu, kuris nebuvo nagrinėtas nei vieno komiteto posėdžio metu, dėl mokesčio padidinimo: „3.3. 3 procentai bazinės socialinės išmokos dydžio už 1 valandą buvimo miesto lopšelio-darželio pailginto laiko grupėje“. Po jos pasisako administracijos direktorė, kuri informuoja, kad 2019 m. lopšelio – darželio biudžetas buvo beveik 1 000 000 eurų, savivaldybės dalis sudarė  475 000 eurų; kai 2017 m. savivaldybės dalis buvo 350 000 eurų – didėjimas sudaro 125 000 eurų. Administracijos direktorės nuomone, nėra galimybės kainų nekelti.

       Balsuojama, pritariama vien valdančiųjų balsais, mes, opozicija, kaip ir sutarėme, vieningai nebalsuojame.

Apibendrinti visą pateikimo ir balsavimo procedūrą būtų galima taip

      Ne vieną kartą anksčiau, vykstant kitiems bendriems komitetų posėdžiams, esame prašę, kad, teikiant sprendimų projektus, „Reikia pažymėti pakeitimus“, tai yra, paryškinti vietas, kurios tekste pridėtos, redaguotos ar išimtos. Beveik visada sprendimų projektus rengia kuris nors savivaldybės administracijos skyrius, tiksliau – skyriaus darbuotojai. Jie klausimą išnagrinėja, žino, kur ir ką pakeitė, ką išėmė, o ką pridėjo. O mums, tarybos nariams, sprendimų projektai atsiunčiami likus kelioms dienoms iki komitetų posėdžių. Klausimų daug ir jų apimtys didelės. Tai gaunasi toks žaidimas – mes, opozicija, nujaučiame, kad: „Kažkas, kažkur paslėpta šieno kupetoje, tik nežinome, nei kas, nei kur“. Neturime nei menkiausių iliuzijų, kad, greičiausiai, toks siekis ir yra, kad tik nerastume, nepastebėtume. Tai ir šiuo, aukščiau minėtu klausimu, dėmesys pirmiausia nukrypo į kainų didėjimą, o kad sumažėjo mokesčių lengvatų gavėjų, liko nepastebėta.

Kelios mintys apie pačias kainas

     Nežinau, kada ir kas turėtų nutikti, kad žmonės vieną kartą suprastų ir supratimo neprarastų:

 1. „VISAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTAS YRA VISŲ MŪSŲ“
 2. VSĮ 22 straipsnis. Savivaldybės tarybos nario statusas 1. Savivaldybės tarybos narys yra Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas.
 3. VSĮ 48 straipsnis. Savivaldybių nuosavybė. 2. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba.
 4. VSĮ 12 straipsnis. Savivaldybės tarybos veiklos formos. 1. Savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgyvendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose.

       Vadinasi, nors esame mūsų turto bendrasavininkiai, bet visi valdyti jo tiesiogiai negalime, todėl ir renkame savivaldybės bendruomenės atstovus – tarybos narius, kurie veikdami kolegialiai įgyvendina savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas.

      Jums pagrįstai kyla klausimas, kas iš tų išvedžiojimų? Sutinku. Bandau paaiškinti. Nei savivaldybės administracija, nei jos direktorė, nei merė, nei tarybos nariai pinigų neturi. Visi savivaldybės biudžete esantys pinigai yra visų mūsų. Lopšelis – darželis („Boružėlė“)  yra savivaldybės įmonė. Politika skiriasi nuo matematikos. Politika – tai diskusijos ir susitarimas, ką ir kaip darysime. Jeigu lopšelis – darželis būtų pelno siekiantis verslas, jis negalėtų sau leisti nuostolių. Tačiau savivalda nėra verslas, savivalda atlieka socialinę funkciją. Vadinasi, kokios turi būti kainos už maitinimą, už ugdymo priemones ir pailgintos laiko grupę, kam ir kokias nuolaidas taikyti, turi būti diskutuojama su mūsų visų turto bendrasavininkiais – rajono žmonėmis. Dar kitaip sakant, žmonės patys turėtų išsakyti nuomonę, kam ir kiek galime padėti. Juk ta pagalba nėra amžina. Vaikai auga, ir tie tėvai, kurie kelis metus pasinaudoja mūsų biudžeto pagalba, vėliau patys tampa pagalbos teikėjais jaunesniems tėvams.

       Manau, kad žmonės, kurie patys savarankiškai susiranda darbą kituose miestuose, kurie nėra našta darbo biržai, kurie kitur uždirbtus pinigus išleidžia ir Širvintų rajone, nusipelno pagalbos. Net, jeigu lopšelio – darželio grupėms dirbant pakaitomis – vienoms anksčiau pradedant, kitoms vėliau darbą baigiant, kyla įstaigos išlaikymo kaštai, vis tiek apsimoka teikti veikliems tėvams pagalbą.

        Diskusijoms ir pasiūlymams galo nėra. Bet traukinys jau išvažiavo… Belieka tikėtis, kad valdantieji atsitokės ir galėsime sprendimo projektą parengti taip, kaip iš tiesų reikia.

      Desertui. Apsilankykite savivaldybės Youtube paskyroje. 2019 m. spalio 31 dienos tarybos posėdžio įrašas „Netyčia sutrukčiojo ir lyg tyčia plyšo ten, kur reikia“… Nei Vidmanto Mateikos, nei Alfredo Astiko, nei Ingos Matukaitės pasisakymų aukščiau diskutuotu klausimu NĖRA…

Pirma dalis https://www.youtube.com/watch?v=H8oxp7F_4HA

Antra dalis https://www.youtube.com/watch?v=0A-xENQMNrE&t=29s

Visas įrašas: Krašto žinios https://www.krastozinios.lt/2019/10/31/vyko-tarybos-posedis-video/?fbclid=IwAR1I8Z11gbe2NyGCMNo2qKMnYCUKtTlgfdJPDC5II6k9VcXgx5RYw06L2c4

Tarybos darbotvarkės 17-as klausimas https://www.youtube.com/watch?v=C2-0lIjvh30

Virginijus Sarpauskas yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys nuo TS-LKD

7 thoughts on “Adata šieno kupetoje

 • 2019-11-11 at 10:32
  Permalink

  Tarybos nario priesaikos priėmimo tvarka:
  1) tarybos nario priesaiką priima merė – savivalės savininkė;
  2) tarybos narys prisiekia klūpėdamas priešais priesaiką priimančią merę – padėjęs ranką ant jos kelių, skaito priesaiką;
  3) baigęs skaityti priesaiką, tarybos narys pabučiuoja merės ranką;

 • 2019-11-11 at 09:26
  Permalink

  Desertui. Apsilankykite savivaldybės Youtube paskyroje. 2019 m. spalio 31 dienos tarybos posėdžio įrašas „Netyčia sutrukčiojo ir lyg tyčia plyšo ten, kur reikia“… Nei Vidmanto Mateikos, nei Alfredo Astiko, nei Ingos Matukaitės pasisakymų aukščiau diskutuotu klausimu NĖRA…

 • 2019-11-11 at 09:25
  Permalink

  VISAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS TURTAS YRA VISŲ MŪSŲ

 • 2019-11-11 at 09:23
  Permalink

  Visi nutariame – visais klausimais, liečiančiais kainų kėlimą, vieningai balsuoti „PRIEŠ“. Ir ne todėl, kad kainų kėlimo negalima diskutuoti ar netgi pritarti, o todėl, kad vyksta purvini politiniai žaidimai. Tai ne politika – tai politikavimas, ar net dar žemiau.

 • 2019-11-11 at 09:22
  Permalink

  Taigi klausimas, koks cirkas vyko komiteto posėdžio metu? Atsakymas aiškus, kaip patys matote, viskas jau seniai buvo nuspręsta, o tarybos opozicijos nariai, patys to nežinodami, dalyvavo kažkieno, gal greičiau, „kai kieno“ surežisuotame vaidinime.

 • 2019-11-11 at 09:21
  Permalink

  Tarybos opozicijos nariai nebuvo informuoti, kodėl buvo nagrinėjami šie klausimai, tai yra, kad ruošiamos naujos nuostatos.

 • 2019-11-11 at 09:18
  Permalink

  Nors visi taktiškai nutylėjome, tai nenorėdamas kalbėti už kitus, pasakysiu tik už save – tikrai, kad dingo lengvata daugiavaikėms šeimoms, nepastebėjau.

Parašykite komentarą

*

code