Savivaldybės kontrolierės nustatytos negerovės

/ Ištraukos iš kontrolieriaus ataskaitos /

    Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais Savivaldybės kontrolierius atlieka praėjusių metų savivaldybės kontrolės ir audito veiklos ataskaitą.

    Audito metu buvo vertintas ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir apskaita.

Nustatyta:

 1. Savivaldybės biudžeto priemonės „Nebiudžetinių įstaigų veikla“ išlaidos suplanuotos ir apskaitytos netinkamuose išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsniuose.
 2. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą renkamos ne pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo reikalavimą vietinę rinkliavą rinkti į atskirą sąskaitą.
 3. Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai nevykdė Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo reikalavimo viešinti ataskaitas. Nei viena Savivaldybės biudžetinė įstaiga neviešino Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisykles.1 Finansinių ataskaitų rinkinių visai neskelbė 5 biudžetinės įstaigos, 2 skelbė ne visas finansines ataskaitas.
 4. Planuojant, perkant ir apskaitant socialinių būstų statybos remonto darbus dokumentai parengiami taip, kad nekontroliuojama tampa vykdomų darbų kokybė ir kiekiai. Audito metu nustatytiems neatitikimams taisyti surašytos rekomendacijos.

Audito metu buvo vertintas ir Savivaldybės lėšų ir turto valdymas, naudojimas ir apskaita.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2019 m. dalyvavo Vilniaus apskrities savivaldybių sisteminiame socialinių paslaugų veiklos audite. Atlikta išsami Savivaldybės socialinių paslaugų analizė, surašyta išankstinio tyrimo ataskaita „Socialinių paslaugų teikimas Širvintų rajono savivaldybėje“.

Audito metu nustatyta:

 1. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui, numatančiam pagalbos šeimoms organizavimą, atvejo vadybos funkciją, nebuvo teisingai atnaujinti Savivaldybės dokumentai, reikalingi įstatymui vykdyti.
 2. Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius neužtikrino, kad informacija apie socialines paslaugas ir jas teikiančias įstaigas, personalą, socialinės globos kainas, laisvas vietas, laukiančių eilėje asmenų skaičių būtų prieinama visiems gyventojams.
 3. Nenustatyti Savivaldybės strateginio veiklos plano 08 Socialinės apsaugos plėtros, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programos tikslų pasiekimą ir rezultatą vertinantys rodikliai.
 4. Nesukurta ir nevykdoma Savivaldybės teritorijoje teikiamų socialinių paslaugų kokybės priežiūra, nevykdoma kontrolė, kaip reikalauja teisės aktai. Atlikus auditus, subjektams pateiktos rekomendacijas nustatytiems trūkumams šalinti ir apskaitos kontrolei gerinti. Vykdoma stebėsena dėl teiktų rekomendacijų įgyvendinimo, reikalaujama pateikti informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą. Tarnyba, būdama Savivaldybių kontrolierių asociacijos narė, aktyviai dalyvavo rengiamuose pasitarimuose, diskusijose dėl atliekamų auditų kokybės užtikrinimo, audito dokumentų standartizavimo, palaikė ryšius su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis. Teikdama ataskaitą Savivaldybės tarybai, dėkoju visiems, dalyvavusiems audito procese, už dalykišką bendradarbiavimą audito metu ir išreikštą norą tobulinti savo veiklą.

     Ataskaitą pasirašo Savivaldybės kontrolierė Audronė Adomavičienė.

    Visa ataskaita yra skelbiama   čia

6 thoughts on “Savivaldybės kontrolierės nustatytos negerovės

 • 2020-04-16 at 18:21
  Permalink

  Adomavičiene gal i pensija eina? Kad kažkaip be baimės

 • 2020-04-16 at 15:38
  Permalink

  nu baikit, niekas antrankių jai neuždės. Ras ką vietoj savęs pakišt.

 • 2020-04-16 at 13:13
  Permalink

  Na, o nuo pirmos kadencijos visi neteisėti savivaliavimai, juk greitu laiku reikės atsakyti. Neįšmanai, tai nereikėjo savo galių rodyti, dabar pati merė ir turės už savo valdymą atsakyti…..(valdymo Ž.P. laikotarpis 5 metai, STT gali drąsiai antrankius dėt)

 • 2020-04-16 at 11:37
  Permalink

  Kontrolierė turbūt išeina į užtarnautas atostogas

 • 2020-04-16 at 11:29
  Permalink

  Kažin koks čia ėjimas, kad šį kartą rado negerovių? Kiek pamenu, kai „krištolinė” pradėjo „vadovauti”, tai nei vienais metais jokių negerovių nebūdavo.

 • 2020-04-16 at 10:57
  Permalink

  Na ką laukiam kaip nubaus kintrolierę , kuri pastebėjo ir rado tiek negerovių.
  Juk Širvintose viskas pasak merės be klaidų ir pažeidimų vyksta.

Parašykite komentarą

*

code