Irena Sližauskienė: laiškas rinkėjams

Irena Sližauskienė

Aš visada buvau, esu ir būsiu žmonių pusėje

        Aš, Irena Sližauskienė, gimiau, augau, dirbau ir dabar gyvenu Širvintose. Esu dviejų, jau suaugusių vaikų mama. Baigiau Vilniaus Pedagoginį institutą ir įgijau aukštąjį išsilavinimą. Niekada nebuvau išvykusi iš savo gimtojo krašto gyventi ar dirbti svetur. Esu tikra šio kraš­to pa­trio­tė. Per visus 44 darbo metus vadovavausi atvirumo, skaidrumo, bendruomeniškumo principais. Tvirtai laikausi duoto žodžio. Tikiu, kad tik tokiu keliu eidama galiu atnešti deramą pokytį savo kraštui. To mokau ir savo vaikus.

        Pirmą kartą savivaldos rinkimuose dalyvauju su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kuri yra nauja, skaidri, atvira ir labiausiai auganti politinė jėga, vedama Sauliaus Skvernelio. Tvirtai tikiu žmonėmis, kuriuos ji suvienijo. Mano nuostatos ir siekiai sutampa su šios partijos siekiais ir tikslais, todėl ir priėmiau sprendimą siekti mero pareigų. Suprantu, kad tai didžiulė atsakomybė ir įpareigojimas.

        Ma­no pri­ori­te­tas – lais­vas ir lai­min­gas žmo­gus, ku­ris gy­ven­da­mas sa­vo kraš­te, ne­pai­sant so­cia­li­nės pa­dė­ties, par­ti­nės pri­klau­so­my­bės ar gi­mi­nys­tės ry­šio, tu­ri ly­gias ga­li­my­bes dirb­ti, už­si­dirb­ti bei siek­ti kar­je­ros ir kur­ti sa­vo gy­ve­ni­mą čia ir da­bar.

        Ma­no tiks­las – su­kur­ti pa­to­gią ir svei­ką ap­lin­ką ra­jo­no gy­ven­to­jams, imtis tų darbų, ku­rie pa­da­rytų tei­gia­mų po­ky­čių dau­gu­mos gy­ven­tojų kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

        Mano vertybės – žmogus, pagarba kiekvienam asmeniui ir jo nuomonei, tikėjimas žmogaus galimybėmis, šeima, nepriklausomybė, atvira ir demokratiška politinė kultūra.

        Manau, kad esame verti valdžios, tarnaujančios krašto žmonėms, o ne atvirkščiai – diktuojančios savo taisykles. Savo darbais sieksiu, kad gyventojai galėtų pasijusti tikrais savo krašto šeimininkais, kad galutiniai sprendimai būtų priimami paisant gyventojų prioritetų, kad į rajoną sugrįžtų savivalda, o ne dabar vyraujanti „valda“. Tam būtini rajono savivaldos pokyčiai įvairiose srityse.

        Tad šiuose rinkimuose kandidatuoju į rajono mero pareigas, turėdama aiškų matymą, ką ir kaip daryti, ne tik ką keisti, bet ir ką sukurti.

  1. Skir­siu dė­me­sį žmo­gui, šei­mai, kultū­rai, švie­ti­mui, vers­lo plėt­rai, svei­ka­tos prie­žiū­rai, krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių puo­selė­ji­mui – sri­tims, ku­rios di­din­tų pa­trauklu­mą gy­ven­ti mū­sų mieste ir rajone. Dirbsiu gyventojams, o ne įvaizdžiui.
  2. Būsiu nepakanti bet kurioms politinės korupcijos apraiškoms, greitai ir principingai į tai reaguosiu. Sieksiu depolitizuoti savivaldybės įmonių ir įstaigų valdymą.
  3. Sieksiu, kad rajono politikoje įsivyrautų diskusijų ir dialogo kultūra, būtų daugiau skaidrumo ir pagarbos žmogui.
  4. Užtikrinsiu, kad savivaldybės administracija būtų atskaitinga ne tik rajono tarybai, bet ir seniūnaičiams, bendruomenėms. Sieksiu savivaldybės darbuotojų atsakomybės už jiems pavestus darbus ir užtikrinsiu darbų tęstinumą.
  5. Kartu su naujai išrinkta savivaldybės taryba pratęsiu nebaigtus, bet prasmingus darbus ir kursiu ambicingus ateities planus mūsų miesto plėtrai bei kaimo vietovių poreikiams.

        Manau, kad mano sukaupta profesinė ir gyvenimiškoji patirtis, didžiulis noras teisingai ir atsakingai dirbti vardan savo krašto žmonių, leis pelnyti Jūsų pasitikėjimą.

        Žinau, kad šis kelias tikrai nėra lengvas. Žinau ir tai, kad laukia dideli iššūkiai, bet tvirtai tikiu, kad atėjo metas mūsų rajonui pradėti pilnavertį savivaldos gyvenimą, kuriame yra gerbiamas ir girdimas kiekvienas.

        Tvirtai tikiu, kad bendromis jėgomis galime sukurti naujos kartos savivaldos valdymą, grįstą skaidrumu, atvirumu ir aiškiu planu, kur būtų einama ar koks kuriamas būtų mūsų kraštas.

        Laikas save valdyti patiems, metas tikrai savivaldai, tikrai demokratijai!

Politinė reklama bus apmokėta iš “Demokratų sąjungos “Vardan Lietuvos” rinkiminės kampanijos sąskaitos pagal sutartį ŠS 22-04. Užsakymas ŠS 23-07-50