Tarybos narės Alytės Skeberienės veiklos ataskaita

   ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖS

ALYTĖS SKEBERIENĖS

VEIKLOS ATASKAITA

UŽ LAIKOTARPĮ NUO 2023 M. KOVO 15 D. IKI 2024 M. BALANDŽIO 25 D.

                                                    2024 m. balandžio 25 d.

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖ ALYTĖ SKEBERIENĖ

  Iki išrenkant 2023 m. mane tarybos nare naujai kadencijai, ja buvau ir 2019-2023 m. laikotarpiu. 2022 m. tapau viena iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigėjų ir tapau šios partijos nare.

  Ankstesnis reglamentas įpareigojo tarybos narius atsiskaityti gyventojams už savo veiklą ne rečiau kaip vieną kartą per metus parengiant savo individualias veiklos ataskaitas. Tokios ataskaitos turėjo būti pateikiamos iki balandžio 30 dienos. Po 2024-03-28 priimto Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo buvo pakeistas 207 punktas ir išdėstytas nauja redakcija: Tarybos nariai ne rečiau kaip vieną kartą per metus per visuomenės informavimo priemones ar socialinius tinklus, ar susitikimuose su savivaldybės nuolatiniais gyventojais atsiskaito jiems už savo veiklą. Atsiskaitymo gyventojams organizavimu rūpinasi patys Tarybos nariai. Teikiu savo ataskaitą.

DALYVAVIMO POSĖDŽIUOSE ATASKAITA

  Analizuojant įstatymą paraidžiui, tarybos nario veiklos ataskaita galėtų apsiriboti veiklos ataskaitos dalimi, kurioje nurodoma, kiek ir kokiuose posėdžiuose tarybos nariai dalyvavo. Per ataskaitinį laikotarpį buvo sušaukta 16 tarybos posėdžių, kuriuose buvo priiminėjami tarybos kompetencijai priklausantys sprendimai. Kaip tarybos narė dalyvavau visuose 16 tarybos posėdžių. Taip pat dalyvavau 18 komitetų posėdžių. Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta 34 posėdžiuose, visi posėdžiai vyko tiesiogiai.

  Darbas taryboje reikalavo ne mažai atsakomybės ruošiantis posėdžiams, susipažįstant su sprendimų projektais ir juos lydinčiais dokumentais.

  Visi Tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai. Praeitos kadencijos opozicija, kuriai priklausiau ir aš, siūlė transliuoti ir komitetų posėdžius. Dabar jie taip pat transliuojami.

  Esu socialinės, sveikatos apsaugos ir šeimos komiteto narė, kontrolės komiteto narė. Dalyvavau šių komitetų posėdžiuose. Kontrolės komitetui ne kartą teikiau siūlymus. Kadangi veiklos auditų metu vertinama audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veikla ekonomiškumo, efektyvumo ir/ar rezultatyvumo požiūriu, siekiama atskleisti veiklos tobulinimo galimybes. Tokių auditų metu gali būti vertinama vienos ar kelių įstaigų veikla, tam tikros įstaigos (-ų) veiklos dalys ar vykdomos programos. Šie auditai leidžia nustatyti ir esamas, ir tikėtinas problemas, todėl tai labai svarbi prevencijos priemonė. Per mano, kaip tarybos narės kadenciją,  planuose pasigendu būtent tokių auditų. Prašiau ne kartą atsakymų, kokios esamos ir tikėtinos problemos, kokiose įstaigose ar jų veiklos dalyse, vykdomose programose buvo per tą laikotarpį nustatytos. Ne kartą buvau pasiūliusi į planus įtraukti „Širvintų šiluma“ veiklos ir valdymo auditą. Jo metu nustatyti ar yra tinkamai atskirtos funkcijos ir jų apskaita administruojant komunalines, šilumos ūkio ir šiukšlių išvežimo paslaugas. Nustatyti ar galimai netinkama šių paslaugų apskaita nedidina gyventojams mokestinės naštos. Daug klausimų kelia vis didėjančios mero reprezentacinės ir kitos naudojamos lėšos. Bet siūlymas jas audituoti taip pat nė karto nesulaukė pritarimo. Posėdžiuose dalinausi šiomis ir kitomis pastabomis, bet į jas atsižvelgta nebuvo, nes didžiąją dalį komiteto narių sudaro valdančioji dauguma. Mažumos narių siūlymai šioje kadencijoje yra tiesiog ignoruojami ir net nesvarstomi. Kontrolės komitetas per metus sugeba surengti tik vieną posėdį. O kontrolės komiteto posėdis, sušauktas svarstyti veiklos ataskaitai užtruko tik kelias minutes ir, kolegų pajuokavimu, galėjo trukti dar trumpiau, jei ne Tarybos narės A. Skeberienės keliami klausimai.

  Mažumos galimybei susipažinti su dokumentais ir toliau keliami ribojimai, todėl atlikti tarybos nario funkcijas šioje kadencijoje yra labai sunku. Dalyvavimas tiek komitetų, tiek tarybos posėdžiuose reikalauja išsamaus susipažinimo su medžiaga ir informacija. Nagrinėjamų sprendimų medžiagą gaunu likus kelioms dienoms iki posėdžio, medžiagos apimtis kartais būna labai didelė, tad laiko su ja susipažinti tikrai reikia ne vienos valandos. Bet, toks išsamus nagrinėjimas pasitarnauja posėdžių metu teikiant pasiūlymus, diskutuojant, klausiant, priimant atitinkamus sprendimus. Nepritariau ir ateityje nepritarsiu tiems sprendimams, kurie, mano manymu, buvo neteisingi, neracionalūs, politizuoti bei tenkinantys ne visuomenės, o tik individualius poreikius ar verslo grupių interesus.

  Be dalyvavimo komitetų ir tarybos posėdžiuose, vyko susitikimai su rinkėjais, jų keliamų problemų aptarimas. Į mane, kaip tarybos narę, ir šią kadenciją ne kartą tiek telefonu, tiek e. paštu kreipėsi rajono gyventojai, keldami į viešumą įvairias problemas. Tad sprendėme klausimus dėl Kernavės apšvietimo tamsiuoju paros metu. Kreipiausi į savivaldybės administraciją prašydama atsakyti į keliamus klausimus: kuo remiantis (dokumentas, data) buvo duotas nurodymas palikti turistų pamėgtą ir gausiai lankomą senąją Lietuvos sostinę be apšvietimo tamsiuoju paros metu, prašiau suteikti galimybę susipažinti su šiais dokumentais. Manau, kad turistų gausiai lankomo sezono metu, Kernavė neturėtų skendėti tamsoje. Juk vasarą vėlai temsta, anksti švinta, tad kelios valandos apšvietimo neturėtų pareikalauti didelių finansinių lėšų. Bet, šis kraštas, dėl čia gyvenančių ir savo teises nebijančių ginti asmenų, galbūt, nėra vadovybės taip mėgiamas, tad ir į jo problemas atsižvelgiama mažiau.

  Buvo nagrinėjamas ir gyventojų iš Bagaslaviškio skundas, kad prie buvusios Bagaslaviškio mokyklos nupjautos dar sveikos buvusios eglės bei labai drąstiškai nugenėti medžiai. Gyventojai pasipiktinę, nes tuos medžius sodino buvę mokykos mokytojai ir mokiniai ir tie medžiai susiję su mokyklos atmintimi.  Nuvažiavusi į Bagaslaviškį išties radau iškirstas egles. Gulintys ant žemės jų kamienai sveiki, nepažeisti puvinių. Savivaldybei buvo siunčiami raštai, buvo prašoma pateikti atsakymą, kuo remiantis (dokumentas, data) buvo duotas nurodymas iškirsti medžius, koks motyvas buvo tai padaryti, ar jis buvo derintas su aplinkosauga, ar nepažeisti aplinkosauginiai reikalavimai, ar yra gautas leidimas medžių pjovimui, ar šis sprendimas buvo derinamas su vietos bendruomene, ar buvo atsiklausta gyventojų nuomonės, ar gautas jų pritarimas tokiam sprendimui. Deja, atsakymų į šiuos klausimus gyventojai negavo.

  2023-08-08 Širvintų rajono savivaldybės Komitetų posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl nepritarimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programoms dėl vėjo jėgainių parkų“. Posėdžio metu merė pateikė informaciją, kad gautas Vyriausybės atstovo raštas dėl šio sprendimo teisėtumo ir prieštaravimo įstatymams. Kreipiausi į savivaldybę prašydama persiųsti susipažinimui minėtą Vyriausybės atstovo raštą e. paštu.

  Susipažinusi su pateiktu parengtu subalansuotu pirminiu Savivaldybės 2024 metų biudžeto projektu, teikiau svarstymui pasiūlymus. Su pasiūlymais galima susipažinti pridėtame dokumente. Į pasiūlymus atsižvelgta nebuvo.

  Apibendrinant galima daryti išvadą, kad valdančioji dauguma ir toliau neįsiklauso į oponuojančios pusės argumentus, siūlymus, pastabas, ignoruoja racionalių sprendimų siūlymus, neatsako į siunčiamus paklausimus. Ir toliau  rajone nėra užtikrinamas gyventojų, kaip savivaldos dalyvių įsitraukimas į klausimų sprendimą, vis dar neįsiklausoma į jų keliamas iniciatyvas, problemas.

PAPILDOMA TARYBOS NARIO VEIKLA

  Neapsiriboju tik formaliu dalyvavimu posėdžiuose, bet reaguoju į savarankiškai pastebėtas ir gyventojų keliamas problemas, dažnai važinėjau po rajoną, domėjausi kelių būkle, lankiausi įvairiose rajono vietovėse, stebėjau vykstančius darbus, kelių, šaligatvių, teritorijų ir kt. objektų tvarkymo ir priežiūros būklę.  Taip pat dalyvavau kaimo bendruomenių šventėse, kitų organizacijų renginiuose.

  Taip pat dalyvavau mokymuose, paskaitose („Interesų konfliktai, jų valdymas ir nepotizmo sąvokos, korupcijos rizika“, „Viešų ir privačių interesų deklaravimas“ ir kt.)

  Socialinių tinklų bei žiniasklaidos pagalba nuolat viešinu savo veiklą, išsakau savo nuomonę priimamų sprendimų klausimais, stengiuosi pagrįsti savo balsavimų rezultatus. Krašto žiniose publikuota 10 per ataskaitinį laikotarpį mano parašytų straipsnių, susijusių su tarybos nario veikla.

  Vadovaudamasi Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu informuoju, kad gyventojus priimu kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią pirmadienį nuo 17.00 iki 19.00 val. Gyventojai priimami Vilniaus g. 77, 3 a. Susisiekti dėl priėmimo bei kitais gyventojams rūpimais klausimais galima tel. nr. 0 65664499 arba el. paštu alyteskeberiene@gmail.com. Taip pat informuoju, kad susitikimai su rinkėjais gali būti derinami individualiai.

PRIDEDAMAS DOKUMENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Tarybos narės Alytės Skeberienės veiklos ataskaita

 • 2024-05-13 at 22:25
  Permalink

  Gal kas žino, kiek kainavo KK2 reprtažas 2024 m. gegužės 13 d. rodomą per LNK apie prezidento rinkimus. Nes pagrindas buvo ne prezidentas, o Živilė.
  Ar čia tikrai tiesiogiai transliavo, ar nuotraukos sumontuotos? Kaip matomai mėgstanti imaustyti žmones.

 • 2024-05-11 at 11:53
  Permalink

  Ar Širvintų rajono vadovas šiuo metu atostogauja, kadangi 2023 m.gegužės 10 d rajone nebuvo. Ar dabar didinamas nuotraukų kiekis, kiekybė nekokia. Žmonių į susitikimą ateina labai mažai. Ir iš jų dauguma senjorų. Klausymas, kokios problemos sprendžiamos> Kas fotografas? Kas apmoka už paslaugas?

 • 2024-05-09 at 15:32
  Permalink

  Įdomu, ar Širvintų rajono vadovui moka darbo užmokestį už sėdėjimą faceboc ir už melagienų paltinimą per Lietuvą? Sumažintų rajono feisbukinėms mergaitėms darbo užmokestį ir Širvintose padidėtų pinigų geriems darbams; darželiams, ligoninėms, poliklinikoms. Tiems gyventojams, kurie iš tikrųjų sunkiai ir atsakingą darbą dirba.

 • 2024-05-07 at 12:03
  Permalink

  Jeigu nėra noro atlikti auditą, matomai sočiai yra pažeidimų tiek įmonėse, tiek savivaldybėje naudojant lėšas.
  Auditas viską sustatytų į savo vietas.

Parašykite komentarą

*

code