Širvintiški, kaip gyveni?

/ VIDMANTAS MATEIKA /

     Praėjusioje kadencijoje daug dėmesio skyriau projektams Širvintų rajone, jų vykdymui ir pažeidimams. Manau, kad rinkėjams gal kiek pabodo tos temos, kurios tiesiogiai nėra susijusios su jais pačiais. Bet yra tema ir rimta problema, kuri liečia kiekvieną mūsų asmeniškai ir gali turėti didžiulės įtakos mūsų gyvenimams bei sveikatai. UAB „RetroPlast“ atėjimas į mūsų rajoną. Šiandien ši tema lyg ir užmiršta, tačiau nepaslaptis, kad procesai vyksta.

     Manau, kad šia opia tema turėtume kalbėti visi: tiek politikai, tiek gyventojai.

      Nepaisydami šiandieninių politinių rietenų, įvairių griūčių ir negriūčių, vykdomų ir stabdomų projektų, galime drąsiai teigti, kad šiandien gyvename gerai. Tik ar taip gerai ir saugiai gyvensime rytoj? O po metų?

Vidmantas Mateika

       Vos prieš kelias dienas baigėsi košmaras Alytuje. Degančios padangos atvėrė begalę žaizdų – paaiškėjo, kad NIEKAS nežino ir nesupranta, kaip reikia elgtis tokioje situacijoje ir kas už ką atsakingas. Paaiškėjo ir tai, kad net nėra jokio plano, iš kur, kas ir kokią techniką teikia nelaimės padariniams gesinti ir likviduoti, o kas tieks kurą technikai. Nėra numatyta ir atlikta viešųjų pirkimų, kas nelaimės atveju maitina avarijos likvidatorius, kas ir kur rūpinasi jų sveikata, poilsiu. Kas rūpinasi gyventojų saugumu, kur dėti apylinkėse auginamus gyvulius – taip pat neaišku. Net nesugebama centralizuotai pateikti informacijos. Ar išmoksime šią pamoką – sunku pasakyti šiandien.

    Didžiausia problema, kurią matau šios nelaimės fone – žiūrima pro pirštus ir lengva ranka išduodami leidimai pavojingoms veikloms gyvenviečių teritorijose arba visai prie pat gyvenviečių. Tokiu būdu aplinkiniai gyventojai pasmerkiami pavojui.

     Man, Širvintų rajono Tarybos nariui ir rajono gyventojui, dar kartą norisi prisiminti, kad panašus baubas ateina ir į Širvintas. Visai prie pat miesto – vos 1,3 km nuo Širvintų centro – siekiama statyti antrinių atliekų „RetroPlast“ gamyklą, kuri, pagal dokumentus, apdirbs plastiko atliekas.

         Iki šiol neaiški Širvintų rajono savivaldybės vadovių pozicija. Vieną dieną palaimina projektą, o žmonėms jau kalba, kad gins viešąjį interesą ir sieks neįsileisti į rajoną tokio pavojingo monstro. Tačiau čia pat kritikuoja opoziciją, kad ši priešinasi „RetroPlast“ atėjimui į rajoną. Šiuo metu, kiek man yra žinoma, vyksta teisminiai ginčai dėl Beržės upelio, kurį įmonės atstovai siekia perkrikštyti į melioracijos griovį.

      Tačiau tai dar ne viskas. 2017-12-29 gavusi skundą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi su ieškiniu į teismą. Statybų inspekcija teismui pateikė net ne vieną argumentą bei įrodymą, kad Širvintų rajono savivaldybės administracija neteisėtai išdavė statybų leidimą UAB „RetroPlast“: nesurinkti Statybų įstatyme numatyti ir reikalaujami dokumentai, nepridėti kaimyninių sklypų savininkų sutikimai, dokumentų įforminimas neatitinka teisės aktų reikalavimų, projekte neteisingai nurodyta projektuojamo statinio kategorija, nepateiktas projekto ekspertizės aktas ir taip toliau.

      Ar išdrįs rajono vadovės garsiai atsiprašyti gyventojų už plastiko monstro įleidimą į Širvintų rajoną?

Manau, valdantiesiems reikia mažiau kovoti prieš opoziciją, bandant ją užčiaupti ir imtis kartu spręsti realias problemas. Tik susivieniję Tarybos nariai, kartu diskutuodami ir ieškodami sprendimų būdų galės užtikrinti rajono gyventojų saugumą. Jei valdantieji nenori ar nemoka vienytis, leiskite šiuo klausimu jums padėti. Labai svarbu neužsimerkti ir neslėpti galvų smėlyje, o įvardinti problemas, kylančius pavojus ir imtis konkrečių veiksmų.

      Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto profesorė Rūta Ustinavičienė teigia, kad padangų gaisrą patyrusio regiono gyventojai susidurs su sveikatos sutrikimais, o dirvožemyje nusėdę kancerogenai sukels ilgalaikę taršą.

   Ir visą tai vaikinikuoja pernai metų Civilinės saugos sistemos būklės 2018 m analizė, kur rašoma, kad vienintelis Šivrintų rajonas nėra sudaręs nė vienos sutarties su ūkio subjektais dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plane numatytų užduočių vykdymo, kai tuo tarpu Pakruojo r. sudaręs 17 tokių sutarčių, Šiaulių r. – 17, Klaipėdos r. – 16 ir Šiaulių m. 16. Ką tai reiškia? O gi be sutarčių nesulauktume ir pagalbos.

   Beje, toje pačioje analizėje teigiama, jog atlikus savivaldybių institucijų vertinimą nustatyta, kad 55 savivaldybių institucijos yra  pasirengusios reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, o 5 (Trakų r., Plungės r., Širvintų r., Palangos m., Šakių r. tik iš dalies pasirengusios reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Širvintų r. svaivaldybės SESK ir ESOC nariai net ne visi išklausė CS mokymo kursus.

    Ir štai tokia savivaldybė turės plastiko perdirbimo įmonę. Ar galės ramiai jaustis rajono gyventojai?

      Priminsiu, kas jau ne kartą rašyta, 80 procentų plastiko bus atvežama iš Skandinavijos šalių. Sunku patikėti, kad skandinavai neatranda tokio mažo žemės gabalėlio plastiko perdirbimui. Juk puikiai žinome, kad surinkimas, transportavimas jūra kainuos nemažai. Bet jie rūpinasi savo gyventojų suagumu ir stengiasi pavojingas atliekas išvežti toliau. Ar reikia Širvintoms ir jų gyventojams tokio pavojingo darinio? Aš nemanau.

      Praėjusių metų žiemą pats asmeniškai su N.Tuškevičiene, V. Sarpausku ir J.Purvanecku lankiausi „RetroPlast“ gamykloje Skaidiškėse. Taip, tuo metu kvapų nepajutome, nes buvo šalta, tai yra oro temperatūra buvo tokia, kai maistas negenda taip greitai. Kokie kvapai apsups Širvintas vasarą – galime tik numanyti.

     Skaitant savivaldybės raštą (nuotrauka pridedama) toliau ima plaukai šiauštis. Pabuvus keliolika minučių gamyklos teritorijoje ant drabužių širvintiškiams nusėdo plastiko smulkios dalelytės. Tą rašo tuometinė administracijos direktorė E.Pečiukaitienė. Ji užfiksavo net 10-30 cm sluoksnio smulkaus plastiko masės ant sijų ir kitų konstrukcijų. Ir čia pat nusistebėjo, kad darbuotojai dirba be jokių apsaugos priemonių. Ar jūs bent įsivaizduojate, ko darbuotojai prikvėpuoja ir kokia jų sveikata bus po kelių metų tokių darbo sąlygų? Tai ar verta džiaugtis naujomis darbo vietomis?

   Man pakako trumpos viešnagės, kad suprasčiau, kokia katastrofa laukia mūsų visų, jei Širvintų pakraštyje leisime įsikurti „RetroPlast“ gamyklai. O po Alytaus tragedijos vėl ir vėl turime grįžti prie svarstymo.

       Norėčiau išgirsti ir širvintiškių nuomonę bei argumentus. Padiskutuokime visi kartu dar kartą.

Kviečiu dar kartą pasiskaityti kelias ištraukas iš vertinimo:

 • Gamybos paskirties pastatuose numatomas atvežtų atliekų svėrimas, išpakavimas, rūšiavimas, presavimas, smulkinimas, pagamintų antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų perdirbimas bei granuliavimas, pakavimas į BIG BAG maišus ir laikinas saugojimas. Atliekant minėtus darbus, bus naudojama moderniausia apdirbimo ir perdirbimo įranga, ko pasėkoje nei pastate, nei aplinkoje nesusidarys triukšmo, kietųjų dalelių ar kitų rūšių taršos šaltinių, viršijančių Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus bei normas.
 • Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis – 20 000 t.
 • Pagaminta produkcija – plastiko dribsniai bei granulės bus laikomos pastate arba lauko aikštelėje, supakuoti į didmaišius (BIG BAG). Bendras sandėliavimo plotas lauko teritorijoje 10 994 m2 .
 • Planuojama iš plastiko atliekų ir plastikinių pakuočių atliekų atskirti priemaišas, pašalinti kitas atliekas, plastiko atliekas ir plastikinių pakuočių atliekas pagal spalvą bei dydį išrūšiuoti į frakcijas. <…> Atskirtas frakcijas numatoma perdirbti ir pagaminti produktą – plastiko dribsnius. Didmaišiai su plastiko dribsniais autokrautuvo pagalba bus sandėliuojami tam skirtose zonose iki tolimesnio apdorojimo, granuliavimo arba pardavimo
 • Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Beržės k. rytiniame pakraštyje, Širvintų r. savivaldybės centrinėje dalyje. Pagrindiniai veiklos padariniai, galintys turėti neigiamą įtaką žmonių sveikatai yra aplinkos oro tarša, kvapas ir triukšmas. Atliktas oro taršos, kvapo ir triukšmo sklaidos modeliavimas parodė, kad planuojamos ūkinės veiklos išmetamų teršalų pažemio koncentracijos, kvapo bei triukšmo lygis neviršija leistinų normų. Dėl šios priežasties neigiamas poveikis žmonių sveikatai neprognozuojamas.
 • Numatomas transporto srautas: 18 atvežančių žaliavas ir išvežančių produkciją sunkiųjų transporto priemonių per dieną: 16 sunkiųjų atvykstančių t.p. dienos (8-18 val.) metu ir 2 sunkiosios t.p. atvykstančios vakaro (18-20 val.) metu; 3 sunkieji nuotekas išvežantys automobiliai, atvykstantys dienos (8-17 val.) metu; ü 50 lengvųjų automobilių per parą, kurie atvyks dienos (8-18 val.) ir vakaro (18-20 val.) metu.
 • Per metus į įmonę būtų atvežama iki 48 tūkst. tonų atliekų.
 • Eksploatacijos pradžia – 2019-2020 metai.
 • Pagal Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenis 2011 m. Beržės kaime gyveno 19 žmonių (10 vyrų ir 9 moterys).
 • Nuo PŪV teritorijos artimiausios ugdymo įstaigos yra Širvintų mieste: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, (Vilniaus g. 69) už 1,3 km šiaurės rytų kryptimi bei lopšelis-darželis „Saulutė“, (Vilniaus g. 55) už 1,4 km šiaurės rytų kryptimi. Artimiausios gydymo įstaigos yra Širvintose, nuo PŪV teritorijos nutolusios apie 1,2 km atstumu į šiaurės rytus: VšĮ Širvintų r. pirminės sveikatos priežiūros centras, Medea, klinika, UAB „UMTC“, Širvintų greitosios medicinos pagalbos skyrius bei VšĮ Širvintų ligoninė.

******

        Lauksime teismų sprendimų ir tikėsimės, kad jie bus širvintiškių naudai. Na, o jei nepavyktų, mūsų žmonės moka vienytis pajutus pavojui. Svarbu, kad būtų ne per vėlu.

Vidmantas Mateika yra Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys

Reklama: vėdinimo sprendimai

 

9 thoughts on “Širvintiški, kaip gyveni?

 • 2019-10-30 at 15:26
  Permalink

  Gerb. Tarybos nary,
  Labai laiku išsakytą nuomonė. Apie tai turim kalbėti čia ir dabar, o ne tada kai nebus įmanoma nieko pakeisti. Smagu kad turim politikų kuriems mes rūpime.

 • 2019-10-30 at 10:53
  Permalink

  Kodėl niekam neįdomu, kokios atliekos tvarkomos ir kaip jos “gerina” sveikatą Kalnalaukio g.

 • 2019-10-30 at 09:02
  Permalink

  Svarbu ponia “atkato” gaus o rajono žmonės ir jų sveikata jai niekada nerūpėjo. Akivaizdus pavyzdys Širvintų poliklinika ir ligoninė. Padarys slaugos centrą, kad mes po retroplasto susirgę vėžiu turėtume kur numirti.
  Kodėl kai renka merus vyksta balsavimai o kai planuoja atidaryti tokią baisybę žmonių nuomonės neklausia ir nebalsuojama?

 • 2019-10-30 at 08:39
  Permalink

  Pinske i akis viena sako o už akių oij kaip veikia visom penkiom už!!!

 • 2019-10-29 at 19:04
  Permalink

  Bandelinėje daug nesuprekiausi, asmeninis laikraštis reikalingas buvo paimant ir išlaikant valdžią, bet tai nesitęs ilgai, o šiukšlių verslas kur kas geresnė perspektyva.

 • 2019-10-29 at 11:33
  Permalink

  Prestižinis, ponų rajonas už Sodros taps labiausiai užterštu

 • 2019-10-29 at 11:04
  Permalink

  Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis – 20 000 t.
  Tai milžiniški kiekiai!!! Kam mums rajone jie reikalingi? O jei užsidegs?

 • 2019-10-29 at 10:17
  Permalink

  Aną vakarą dar susiginčijom su žmona. Aš galvojau, kad Retroplastas jau neateis. Pasirodo, kad klydau. Gerai, kad pasakėt

 • 2019-10-29 at 08:05
  Permalink

  Kai tik išgirdome apie gaisrą Alytuje, iš karto pagalvojome apie mūsų rajoną. Kad dabar nekalbama apie tai, nereiškia, kad niekas nevyksta. Teisybė rajone pėsčia vaikšto., o melas raitas joja….
  Kai pagalvoji, kiek įžūlumo turi verslas ir godulys, kad tokioje vietoje tokį „brūdą“ statyti, darosi baisu.

Parašykite komentarą

*

code