Parlamentinė kontrolė: iš neteisės neatsiranda teisė

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

    Valstybės valdymo ir savivaldybių komisija yra gavusi ne vieną opozicijos narių skundą iš skirtingų rajonų dėl nesudarytų arba netinkamai sudarytų Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcijos komisijų. Lapkričio 20 dieną į savo posėdį Komisija pakvietė Panevėžio miesto, Širvintų ir Jurbarko rajonų merus, opozicijas, minėtas savivaldybes kuruojančius Vyriausybės atstovus ir Vidaus reikalų ministerijos atstovus.

Jurbarko taryboje Etikos komisija sudaryta neteisėtai

     Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus pasakojo, kad Jurbarko rajone buvo suformuotos nepilnos Etikos ir Antikorupcijos komisijos. To priežastis – nebuvo įvykdytas reikalavimas – 1/3 komisijos turi būti seniūnaičiai arba visuomenės atstovai. Verslininkų organizacija teikė papildomą kandidatą į Etikos komisiją, tačiau šis tarybos nario siūlymas, kaip ir visi kiti, buvo atmesti. Jurbarko opozicija mano, kad visa veikla ir Etikos komisijos sprendimai dėl tokios situacijos yra neteisėti. Opozicija teikė kandidatą į Etikos komisijos pirmininkus, tačiau valdančiųjų balsais jis nebuvo patvirtintas. Opozicija mano, kad tai yra netoleruotina. Etikos komisija formuojama tik iš lojalių ir palankių (narių – red.past). Tarybos narys G. Stoškus yra padavęs Etikos komisiją į teismą ir laukia teismo pasisakymo šiuo klausimu. Rašyta Vyriausybės atstovui, VRM, tačiau per mėnesį atsakymo nėra.

    Pasiaiškinti pakviesta Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Daiva Kerekeš. Iš jos pasisakymo susidarė įspūdis, kad seniūnaičiai renkami politinio pasitikėjimo principu. Mat du mėnesius jų nerinko vien dėl to, kad laukta rinkimų rezultatų.

   Nustebino ne paties fakto konstatavimas, o tai, kad Vyriausybės atstovei, nežiūrint į tai, kad seniūnaičiai turėtų būti gyventojų atstovais, tokia situacija atrodo visiškai normali.

   Jurbarko rajone situacija dėl Etikos komisijos pirmininko šiek tiek kitokia. Opozicija pasiskelbė spalio 11 d. Tad dabar bus naujai skiriamas naujas pirmininkas. Iki tol pirmininkas buvo iš valdančiosios daugumos. Tikimasi, kad lapkričio mėn. pirmininkas bus pakeistas.

   Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mackevičius teigia, kad gegužės mėnesį siūlė nepasiskelbusios opozicijos atstovams tapti minimų komisijų pirmininkais, bet jie atsisakė. Po opozicijos pasiskelbimo tarybos posėdyje nebuvo pritarta teikiamai kandidatūrai. Meras tvirtino, kad nemato jokios problemos.

   Valstybės valdymo ir savivaldybių komisijos narys Ričardas Juška: „labai norėtųsi iš Vyriausybės atstovų ne faktų konstatavimo, ką mes žinome ir pranešėjas informavo, bet teisinių vertinimų ir tai, kas privalu Vyriausybės atstovams padaryti. <…> Pasiteisinti, kad pusę metų vyko seniūnaičių rinkimai ir nebuvo galima į komisiją deleguoti seniūnaičių, tai ne tiesa. Buvo, kuriuos galima.“

   Vyriausybės atstovams priekaištauta, kad jie neatsakė į esminį pareiškėjų klausimą Vidaus reikalų ministerijai apie Etikos ir Antikorupcijos komisijų sprendimų teisėtumą, kai jos sudarytos nesilaikant įstatymų.

Vyriausybės atstovas, užuot įnešęs aiškumą, dezinformuoja daugumos atstovus, dezinformuoja visuomenę ir kelia nepasitenkinimą.

   R.Juška: „Įstatymas aiškiai reglamentuoja dviejų mėnesių terminą, bet Vyriausybės atstovas, užuot įnešęs aiškumą, dezinformuoja daugumos atstovus, dezinformuoja visuomenę ir kelia nepasitenkinimą.“ Čia komisijos narys pacitavo Vyriausybės atstovo patarėjo komentarą, viešai skelbiamą spaudoje, kuriame teigiama, kad antrą kartą opozicija teikdama tą patį kandidatą įves sumaištį. Šį kartą nenutylėjo net keli komisijos nariai, klausdami „kur įstatyme taip parašyta“.

   „Prašome atsakyti apie neteisėtos komisijos priimtų sprendimų teisėtumą. Ką jūs darėte per tuos penkis mėnesius, ar pasižiūrėjote seniūnaičių sąrašus?  <…> Jūs atliktumėte savo tiesioginį darbą ir nereikėtų čia rinktis, rašyti pareiškimų ir svarstyti.“ – piktinosi Ričardas Juška.

   Vyriausybės atstovė Tauragės apskričiai Daiva Kerekeš bandė sakyti, kad nenori teisintis, bet jos pasisakymas nuskambėjo kaip pasiteisinimas, neva ji dirba tik nuo liepos 2 d. Ji taip pat akcentavo, kad opozicijos narys kreipėsi į teismą ir teismas išaiškins situaciją. Tačiau komisija nesutiko su tokiu požiūriu, jos požiūriu, tai Vyriausybės atstovo pareiga prižiūrėti, kad komisijos būtų sudarytos teisėtai. O be to, dabar jau lapkričio 20 d. Tad laiko būta pakankamai.

   Komisijos narys Zenonas Streikus bandė sakyti, kad komisija kišasi ne į savo reikalus, o tuos klausimus gali svarstyti Savivaldybių asociacijoje. Jis mano, kad tokius klausimus turi spręsti teismai, nes komisijai bus per daug darbo.

   Toks pasisakymas supykdė komisijos narius. Tam ir yra parlamentinė kontrolė, kad būtų išspręsta problema. „Mes negalim nieko padaryt“ – sakė Z.Streikus. Jam atsakė komisijos pirmininkė Guoda Burokienė, kad komisija gali išspręsti keliamas problemas. „Yra Vyriausybės atstovai, kurie atsakingi už šitą veiklą, o mes juos prižiūrime“, – teigė komisijos pirmininkė G. Burokienė.

Kaip taisyklė, tik įvyksta rinkimai ir atsiranda savivaldybių, kurios savo reglamentą iškelia virš įstatymo.

  Povilas Urbšys: „Aš norėčiau priminti, kad galioja laikino tiesioginio valdymo savivaldybėse įstatymas ir būtent įstatymas įpareigoja, esant reikalui, Valstybės valdymo ir svaivaldybių komitetą teikti siūlymus dėl tiesioginio valdymo įvedimo. Čia yra mūsų tiesioginė priedermė.<…> Mes matome, kad viena iš Valstybės valdymo grandžių nefunkcionuoja. <…> Kyla klausimas kaip yra su Vyriausybės atstovų atestacijomis?<…> Kaip taisyklė, tik įvyksta rinkimai ir atsiranda savivaldybių, kurios savo reglamentą iškelia virš įstatymo. Ir Vyriausybės atstovai tarsi suparalyžuojami. Mums reikia išsiaiškinti, ar tas įstatymas yra netobulas, ar mes matome, kad Vyriausybės atstovai yra su negalia.“

   Kaip paaiškėja iš VRM ministrės rašto, jame tiesiogiai VRM nurodė, kad  Vyriausybės atstovai turi atlikti vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės reglamento atitikties vertinimą. Tai reiškia, kad Vyriausybės atstovas tiesiogiai atsako ir kontroliuoja, kad savivaldybės reglamentas atitiktų įstatymus ir būtų vykdomas. Kaip paaiškėjo posėdyje ir jau kurį laiką kelių rajonų opozicijos apie tai kalba viešai – šios savo pareigos Vyriausybės atstovai nevykdo. Į Jurbarko mero klausimą, kiek kartų opozicija gali teikti kandidatūras į Etikos ir Antikorupcijos komisijas, jam aiškiai atsakė komisijos pirmininkė G.Burokienė: „tiek kartų, kol nebus patvirtinta. Dešimt kartų teikia ir dešimt kartų balsuojate. Per du mėnesius privalote išrinkti. Kitu atveju – tieisoginis valdymas.“

   Komisijos narys Vytautas Kamblevičius: „Įstatyme aiškiai parašyta, kad meras yra savivaldos vadovas, taryba yra vietos valdžia. Ir jeigu jie per du mėnesius ar neteikia, ar nesugeba, per du mėnesius įvedamas tiesioginis valdymas.“

Vyriausybės atstovas privalo prižiūrėti, kad reglamentas atitiktų teisės aktus. Ir tai Širvintose tęsiasi pusę metų.

  P.Urbšys: „Supraskite vieną, iš neteisės teisė neatsiranda. Mes aiškinamės, kodėl atsiranda įstatymo interpretacijos ir kodėl atsiranda reglamentai savivaldybėse, kuriose viršija įstatymo nubrėžtą kompetenciją.“

   Seniausiai taryboje dirbanti jurbarkietė Zita Sorokienė teigė, kad meras Etikos komisiją naudoja kaip įrankį sudrausminti, įbauginti opoziciją.

Vyriausybės atstovas ir merė vadovavosi senu įstatymu

  Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys opozicijoje Virginijus Sarpauskas atliko eksperimentą. Sulygino Vietos svaivaldos įstatymą su Širvintų rjaono tarybos veiklos reglamentu, paaiškėjo, kad tai du skirtingi dokumentai. Tuomet žiūrėjo, kaip yra kituose rajonuose (būtent Etikos komisijos formavimą). Tyrimo išvada, kad Lietuvoje yra 60 skirtingų valstybių. Tarybos narys supranta, kad įstatymas yra privalomojo pobūdžio ir opozicijai teikiant kandidatą privalu už jį balsuoti.

  Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys opozicijoje Vidmantas Mateika, kuris praėjusioje kadencijoje buvo Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininku: „Opozicija į minimas komisijas siūlė po du kandidatus ir jie buvo patvirtinti. Pirmininkais taip pat buvo siūlomi kandidatai, bet jie balsuojant slaptai nebuvo patvirtinti. Merė į dialogą nėjo ir pasistatė savo kandidatą.“ „Ji sakė, kad trečią kartą negalima siūlyti to paties kandidato,“ – teigė V.Mateika.

Opozicija kandidatūrą teikia tiek kartų, kol nebus patvirtinta. Dešimt kartų teikia ir dešimt kartų balsuojate. Per du mėnesius privalote išrinkti. Kitu atveju – tiesioginis valdymas.

      Komisijos nariai nustebo: „Kur įstatyme parašyta, kad siūlyti galima du kartus?“

   V.Mateika tęsė: „ Posėdžio įrašas yra, galite pasižiūrėti. Ir tokiu būdu buvo išrinktas merės siūlomas kandidatas iš valdančiosios daugumos“.

   Širvintų opozicija akcentavo, kad Vyriausybės atstovas daugumoje posėdžių nedalyvauja tiesiogiai, o šioje kadencijoje Vyriausybės atstovo ar įgalioto asmens tarybos nariai dar nematė.

   Virginijus Sarpauskas: „Gegužės 28 d, kai mus teikė ir atmetė, įvyko įstatymo pažeidimas. Ties čia dedame riebų tašką. Toliau kas buvo, tai neteisėta. Kas dar yra įdomiausia. Rugsėjo pradžioje dvi Etikos komisijos narės sugalvojo padaryti pirmą Etikos komisijos posėdį. Rugsėjo 2 informuojamas Vyriausybės atstovas. Tyla. Rugsėjo 11 vyksta antras Etikos komisijos posėdis. Tyla. Opozicija neteisėtos Etikos komisijos yra pripažįstama pažeidusi etiką. Nonsensas. <…> Turiu Vyriausybės atstovo atsakymus, tai atviros patyčios. Kas čia per atsakymas? Pateikiami bendro pobūdžio teiginiai.“ Vilda Vaičiūnienė atstovavo atostogaujantį Vyriausybės atstovą. Jos teigimu, matomas piktybiškumas iš abiejų pusių – valdančiųjų ir opozicijos. Priminė, kad opozicija buvo atvažiavusi konsultuotis pas Vyriausybės atatsovą. „Aš nesupranatu, ko jūs laukiate iš manęs“, – prisipažino V.Vaičiūnienė.

   G.Burokienė: „Ar teisingai pasielgė Širvintų savivaldybė pozicija, kad per du mėnesius buvo paskirtas ne opozicijos siūlomas Etikos komisijos pirmininkas, o merės paksirtas žmogus?“

  V.Vaičiūnienė: „Ar teisingai, atsakyti negaliu, nes tik teismas vykdo teisingumą.“

  G.Burokienė: „Bet jūs prižiūrite įstatymą.“

   V.Vaičūnienė teigė, kad šis įstatymas turi daug interpretacijų, o teisminės praktikos nėra. Jos teigimu, kiekvienas gali turėti savo nuomonę. G. Burokienė pasiteiravo, kam tada reikalingi Vyriausybės atstovai.

Vyriausybės atstovai ne tik ima advokatauti, dar ir pasiunčia teisybės ieškotojus į teismą.

   Komisijos nariai stebėjosi, kad reorganizuojant Vyriausybės atstovo instituciją buvo žadėta, jog dabar dirbs patys geriausi specialistai. Tačiau aiškėja, kad jie neišmano įstatymų. „Vyriausybės atstovas sugeba parašyti, kad reglamentas aukščiau įstatymo, nes reglamente numatyta, kad siūlyti galima du kartus. Brangieji, Vyriausybės atstovas privalo prižiūrėti, kad reglamentas atitiktų teisės aktus. Ir tai Širvintose tęsiasi pusę metų. Už ką mokam atlyginimą Vyriausybės atstovams? Sunku suprasti.“ – kalbėjo Ričardas Juška.

   V.Vaičiūnienė bandė teisintis, kad įstatymai keičiami greičiau, nei spėjama juos išstudijuoti. Jos teigimu, tik vasario mėnesį buvo įtvirtintas dviejų kartų teikimas. Komisijos nariai garsiai piktinosi tokiu teigimu. Pasirodo, apie tai buvo diskutuojama, bet neįtvirtinta. Komisijos nariai net prasitarė, kad gal reikėtų pavesti atlikti neeilinį Vyriausybės atstovų vertinimą, jei jie nespėja ar nesupranta.

  Į klausimą, ar teisingai Širvintose paskirtas Etikos komisijos pirmininkas, Vyriausybės atstovo patarėja atsaakė, kad jo rašte teigiama, kad teisingai. Po tokio atsakymo komisija suabejojo Vilniaus apskrities Vyriausybės atstovo kompetencija.

   Vidmantas Mateika: „Širvintose kuriama imperija, kadangi Etikos komisija, kurią sudaro ir bendruomenių atstovai, jie vienaip ar kitaip susiję su valdančiąja dauguma. Jų sprendimai bus priimami šališki. Pirmininkas tampa neįgaliu. Ka gali pirmininkas, kai neturi daugumos? Praktiškai nieko. Tai yra imperijos kūrimas, į kurį nereaguoja mūsų kontroliuojančios institucijos.“

   Povilas Urbšys: „Mums jau aiškėja situacija. Kai kurios savivaldybės nekoregavo reglamento pagal įstatymų pasikeitimus. Valstybė įkūrusi tam tikrus saugiklius. Jei įstatymai pažeidinėjami, tai yra atitinkamos institucijos, išlaikomos iš mokesčių mokėtojų, ir jos turi fiksuoti. Šiuo atveju yra Vyriausybės atstovai. Vyriausybės atstovai turėjo konstatuoti, kiek savivaldybių nepakeitė įstatymus ir Vyriausybės atstovai turi galias priversti savivaldybes pasikeisti reglamentus. O ką mes turime? Vyriausybės atstovai, vietoj to, kad vykdytų savo pareigas, jie pradeda ginti tą antiįstatymišką nuostatą arba teisina savo neveiklumą.

Laisvas džiazavimas apie teismų praktiką

   P.Urbšys pakviečia prie stalo Panevėžio atstovą (Vyriausybės atstovo patarėją): „Dar atsiranda siūlymas dėl teismo. Jis man keisčiausias. Man dar neteko matyti tokio laisvo džiazavimo apie teismų praktiką. Jie teismo sprendimą pakreipia sau naudinga linkme.

   „Vyriausybės atstovai ne tik ima advokatauti, dar ir pasiunčia teisybės ieškotojus į teismą.“ – stebėjosi komisija. „Jeigu viską spręsti reikia eiti į teismą, tai tada kam tie vyriausybės atstovai?“ – klausė G.Burokienė.

   Valstybės valdymo ir savivaldybių komisijos nariai siūlė atidžiau panagrinėti įstatymus ir bendrai sutarti, kaip Etikos ir kitų komisijų nariai būtų renkami taip, kad būtų patenkinti rinkėjų lūkesčiai.

   Pirmininkė Guoda Burokienė: „Prašysime Vyriausybės kanceliarijos atkreipti dėmesį į Vyriausybės atstovų veiklą bei aiškiau paskirstyti darbus ir apibrėžti jų pareigas.“

    Po dviejų mėnesių Valstybės valdymo ir savivaldybių komisija sugrįš prie šio klausimo.

4 thoughts on “Parlamentinė kontrolė: iš neteisės neatsiranda teisė

 • 2019-11-28 at 19:09
  Permalink

  Štai akivaizdus pavyzdys kaip dirba Vyriausybės atstovai. Savo pasisakymuose jie netiesiogiai siūlo savivaldybių tarybos nariams ginti savo, o tiksliau – bendruomenės interesus teismuose. Savivaldybės tarybos nariai atlyginimus gauna ne savivaldybėse ir samdyti advokatus turi iš asmeninių lėšų. Savivaldybės valdžia samdo advokatų kontoras, Vyriausybės atstovo įstaiga turi teisininkus, gali ir pasamdyti, juk ne asmeniniais moka. Tai kiek kainuoja mums visiems Vyriausybės atstovo įstaiga, kam reikalingi darbuotojai, kurie neatlieka savo pareigų.

 • 2019-11-28 at 08:25
  Permalink

  O valdžia mūsų bent teisėta?

 • 2019-11-28 at 08:18
  Permalink

  Taip išeina, kad pas mus net trys komisijos NETEISĖTAI veikia?

 • 2019-11-28 at 07:59
  Permalink

  Tai už ką Vyriausybės atstovai algas gauna?

Parašykite komentarą

*

code