Birželio tarybos posėdyje svarstyti 22 klausimai

/ NERINGA TUŠKEVIČIENĖ /

     Birželio mėnesio Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 21 tarybos nariai. Jiems buvo pateikta dvidešimt pagrindinės darbotvarkės ir du papildomi klausimai.

Tarybos priimti sprendimai:

PAGRINDINĖ DARBOTVARKĖ:

 • Valdančiųjų sprendimu pritarta Širvintų rajono savivaldybės 2014–2020 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai. A.Astikas siūlė nepritarti ataskaitai, nes daug sričių liko neįgyvendintų. Vienas balsavo PRIEŠ, penki SUSILAIKĖ, 15 UŽ.
 • Atleisti / neatleisti UAB „Agrima“ nuo 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio. Valdančiųjų atstovas domėjosi, ar ši įmonė remia Širvintų šventes. Atsakyta, kad neremia. Du SUSILAIKĖ, visi kiti UŽ.
 • Nustatyti Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje žemės mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius 2020 metams fiziniams asmenims, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ar yra nepilnamečiai: Širvintų mieste – 0,15 ha. Kaimo vietovėje – 3,0 ha. Neamokęstinti sklypai lieka tokie, kaip ir pernai. Tačiau A.Astikas pasiūlė tvarką palikti ne 2019 m., o 2018, kai mieste neapmokęstinti buvo 20 arų. Trys SUSILAIKĖ, visi kiti PRITARĖ.
 • Nutarta nustatyti valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifus (procentais nuo vidutinės žemės rinkos vertės) 2020 metams:

1.1. žemės ūkio paskirties žemei – 1,9;

1.2. konservacinės paskirties ir naudingųjų iškasenų teritorijų žemei – 4;

1.3. kitos paskirties – gyvenamųjų teritorijų naudojamai žemei (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų)  – 0,6;

1.4. garažų statybos ir eksploatavimo bendrijų ir jų narių naudojamai žemei – 1,5;

1.5. sodininkų (mėgėjiškų sodų) bendrijų naudojamai žemei – 0,2;

1.6. kitos paskirties žemei:

1.6.1. komercinės ir gyvenamųjų teritorijų (išskyrus vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų žemę) – 2,5;

1.6.2. pramonės ir sandėliavimo – 3,5.

 1. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie naudojasi kitos paskirties (gamybinei, ūkinei, komercinei veiklai vykdyti, individualių garažų savininkai, kurie nepriklauso bendrijoms) valstybine žeme nesudarę sutarčių, 2020 metais taikyti 4 procentų žemės vertės nuomos mokesčio tarifą.
 2. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio:

3.1. asmenis, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I bei II grupės invalidai), asmenis, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius, ir nepilnamečius vaikus, kai jų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje (t. y. kalendorinių metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų (prie darbingų asmenų nepriskiriami mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas), ir kai išnuomoto ne aukciono tvarka žemės sklypo plotas Širvintų mieste yra iki 0,15 ha arba kaimo vietovėje iki 3 ha. Kai valstybinės žemės naudotojas ar nuomininkas turi teisę į žemės nuomos mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą tos pačios savivaldybės teritorijos vietovėse, kurioms nustatytas vienodas neapmokestinamasis žemės sklypo dydis (ND), laikomi vienu žemės sklypu; jei skirtingose rajono vietovėse, kurioms nustatyti skirtingi ND, lengvata taikoma vienam sklypui, kuriam apskaičiuotos lengvatos vertė yra didžiausia;

3.2. fizinius asmenis, kurių mokėtinas mokestis mokestiniu laikotarpiu už visus naudojamus ar nuomojamus žemės sklypus neviršija 2 eurų.

 1. Žemės nuomos mokesčiu neapmokestinti:

4.1. biudžetinių įstaigų, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, naudojamos žemės;

4.2. mokymo ir mokslo reikmėms naudojamos žemės;

4.3. bažnyčių ir šventorių užimtos žemės bei sklypų, priskirtų prie religinėms bendrijoms sugrąžintų pastatų ir statinių (jeigu šie pastatai nenaudojami ūkinei komercinei veiklai), išskyrus žemės, naudojamos žemės ūkio veiklai;

4.4. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemės;

4.5. labdaros organizacijų ir fondų, įsteigtų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, naudojamos žemės;

4.6. daugiabučių namų naudojamos žemės;

4.7. valstybės ir savivaldybės viešųjų įstaigų naudojamos žemės.

 1. Atsiradus duomenų netikslumų ir patikslinus deklaraciją, žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas per 20 kalendorinių dienų nuo patikslinimo dienos.
 2. Nagrinėti tik tuos prašymus dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio ar jo sumažinimo 2020 metais, kurie bus pateikti iki 2020 metų lapkričio 1 d.

     Trys SUSILAIKĖ, kiti PRITARĖ siūlomam sprendimui.

 • Nutarta patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą. Kažkas iš Tarybos narių klausė, bet nesigirdėjo nei kas, nei ko teiravosi. Vienas PRIEŠ, keturi SUSILAIKĖ, šešiolika UŽ.
 • Patvirtintas Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas. Keturi SUSILAIKĖ, septyniolika UŽ.
 • Nutarta patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą. Keturi SUSILAIKĖ, septyniolika UŽ.
 • Pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. 1-109 „Dėl VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančiojo darbuotojo mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo“ ir išdėstyti jį taip:

Nutarta „Nustatyti VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovaujančiajam darbuotojui nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydį – 15% (vietoj nustatyto 20 %) nuo mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio.“ Praėjusiame posėdyje buvo siūloma skirti 15 procentų priedą, tačiau valdančiųjų atstovui pasiūlius priedą padidinti iki 20 proc. siūlymui buvo pritarta. Puse lūpų užsiminta, kad Vyriausybės atstovas pasiūlė likti prie 15 proc. priedo. Inga Matukaitė pateikė klausimą (balso nesigirdėjo). Jis buvo atsakyta, kad klausimas atsakytas komitete. Tarybos narei kažką replikavus dar kartą pakartota: „atsakyta komitete“. „Prašau išklausyti, nebus jums jokio protokolinio išrašo, kad jūs ir labai norėtumėt…“-atkirto Tarybos narei merė. A.Astikas: „Brangi mere, aš praeitam posėdyje jūsų prašiau nepažeidinėti įstatymų.“ Trys SUSILAIKĖ, kiti UŽ.

 • Nutarta sudaryti Širvintų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą: 1.1.Rytė Bareckaitė, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro direktorė; 1.2. Gintė Bžozinskaitė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus specialistė; 1.3. Rita Čatrauskaitė, Širvintų kaimo bendruomenės „Upė“ pirmininkė; 1.4. Kornelija Juškevičiūtė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 1.5. Neringa Lubytė, Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė; 1.6. Valius Mažulis, asociacijos „Alionių kaimo bendruomenė“ pirmininkas; 1.7. Kęstutis Norušis, Širvintų senjorų klubo narys; 1.8. Anastazija Stakauskienė, Širvintų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininko pavaduotoja; 1.9. Inga Vaickienė, asociacijos bendruomenės „Mūsų Širvintos“ pirmininkė; 1.10. Alina Zapolskienė, Širvintų sporto centro l. e. p. direktorė. Ir vėl kilo klausimų, kada ir kur buvo paskelbta apie galimybę siūlyti kandidatus. Eilinį kartą net Tarybos nariai neranda skelbimo, tai ko tikėtis iš eilinių kaimo gyventojų? Pateiktas siūlymas nerinkti tarybos iš vienai partijai prijaučiančių asmenų, o rinkti visų organizacijų atstovus, kad taryba nebūtų šališka. Du SUSILAIKĖ, trys PRIEŠ, šešiolika UŽ.
 • Nutarta pritarti Širvintų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Asociacijos „Širvintų krašto galvijų augintojai“ melioracijos statinių rekonstravimas“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
 • Nutarta pritarti šių Širvintų rajono savivaldybės visuomeninės paskirties pastatų modernizavimo projektų, rengiamų pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“, įgyvendinimui: 1.1. „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Širvintų lopšelyje-darželyje „Boružėlė“; 1.2. „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje“; 1.3. „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje“; 1.4. „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Širvintų rajono savivaldybės administracijos pastate“. 2. Skirti bendrojo finansavimo lėšų 1.1–1.4 papunkčiuose nurodytiems projektams įgyvendinti iš Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir / ar skolintų lėšų ir / ar iš valstybės dotacijos – ne mažiau kaip 20 procentų visų projekto tinkamų išlaidų. 3. Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektams įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurių nepadengia projektams skiriamas finansavimas. Vidmantas Mateika kalbėjo apie tokių įrengimų riziką. Jam pritarė A.Astikas, kuris akcentavo elektromagnetinę taršą. Keturi SUSILAIKĖ, septyniolika UŽ.
 • Atleisti bankrutavusią UAB „Lutum“ nuo mokesčio Širvintų rajono savivaldybės likviduotų juridinių asmenų archyvui už likviduotos dėl bankroto įmonės saugotinų dokumentų priėmimą ir saugojimą. Vienbalsiai balsuota UŽ.
 • Vienblsiai nutarta pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono tarybos 1997 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 7 „Dėl Širvintų tarpžinybinio archyvo mokesčio už teikiamas paslaugas“ su visais vėlesniais jo pakeitimais.
 • Nutarta pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono tarybos 1997 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 7 „Dėl Širvintų tarpžinybinio archyvo mokesčio už teikiamas paslaugas“ su visais vėlesniais jo pakeitimais. Kažko klausė Inga Matukaitė, bet įraše nesigirdi. Merė pasiūlė pranešėjai į klausimą Tarybos narei atsakyti, „kai susirasit ir susižiūrėsit“. Klausė dar kažkas bet visiškai nesigirdėjo. Tik merė pasakė, kad Tarybos narė nebuvo pasiruošusi Tarybos posėdžiui, o dabar rengia šou programą. Penki SUSILAIKĖ, šešiolika UŽ.
 • Nutarta iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. 1-175 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ 3 punktą: vietoje žodžio „trisdešimčiai“ įrašyti „dvidešimčiai“ ir išdėstyti jį taip: „3. Perėmus 1 punkte nurodytą turtą, įtraukti į Savivaldybės administracijos turto apskaitą ir panaudos pagrindais dvidešimčiai metų perduoti jį Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.“ Viebalsiai UŽ.
 • Nutarta nustatyti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d. keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifą – 0,08 Eur (su PVM) už nuvažiuotą kilometrą. Autobusų parko direktorius dėl įkainių kėlimo nesikreipė. Vienas SUSILAIKĖ, kiti UŽ.
 • Nutarta pripažinti netekusiu galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. 1-30 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslo“. Trys SUSILAIKĖ, kiti UŽ.
 • Vienbalsiai nutarta pratęsti Širvintų rajono savivaldybės Kernavės seniūnijos Kernavės miestelio Pajautos gatvę (priedas). Širvintų rajono savivaldybės administracija gavo fizinio asmens prašymą suteikti adresą žemės sklypui, esančiam Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav., adresą, tačiau tam reikia pratęsti Pajautos gatvę.
 • Vienbalsiai nutarta ištaisyti techninę klaidą Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-126 „Dėl nerūkymo zonų paskelbimo Širvintų rajono savivaldybėje“ 1 punktu patvirtinto Nerūkymo zonų Širvintų rajono savivaldybėje sąrašo 6 punkte ir išdėstyti jį taip: „6. Širvintų miesto lauko batutų parkas, esantis Vilniaus g. 81A.“ Merė pasiūlė skyriaus vedėjui paimti klausinėjančią tarybos narę (įraše nesigirdi kuri ir ko klausia) ir nuvežti į pliažą pažiūrėti ribų.
 • Nutarta patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą. Sprendimo projektas parengtas atsižvelgus į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymą Nr. V-823 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms“. Šiuo įsakymu Širvintų rajono savivaldybei (pagal 1–12 klasėse  esamą mokinių skaičių) skirta 12,0 tūkst. Eur. Minėtu įsakymu patvirtintas ir Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Aprašo 8 punktas įpareigoja savivaldybes „gautas lėšas paskirstyti stovykloms ir kitoms NVŠ veikloms finansuoti savivaldybių nustatyta tvarka, užtikrinant lygias galimybes lėšas gauti visiems švietimo teikėjams, turintiems teisę vykdyti NVŠ veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos“. Du SUSILAIKĖ, kiti UŽ.

PAPILDOMI KLAUSIMAI:

 • Vienbalsiai nutarta išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu dešimčiai metų Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: pastatą – mokyklą, bendrasis plotas – 558,29 kv. m; pastatą – katilinę, bendrasis plotas – 21,37 kv. m; pastatą – sandėlį, bendrasis plotas – 29,10 kv. m; pastatą – sandėlį, bendrasis plotas – 47,50 kv. m; pastatą – dirbtuves, bendrasis plotas – 88,76 kv. m; kitus inžinerinius statinius: tualetą; dūmtraukį; stadioną, pastatą – mokinių valgyklą su terasa, esančius Ringės g. 11, Barskūnų kaime, Jauniūnų seniūnijoje, Širvintų rajone. Nustatyti pradinę turto nuomos kainą – 400,00 Eur per mėnesį. Pavesti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti turto viešą nuomos konkursą.
 • Nustatyti 1 valandos vandens batutų parko paslaugų kainas:

1.1. Darbo dienomis:

1.1.1. 1 asmeniui – 4 Eur;

1.1.2. 10 ir daugiau asmenų grupei – po 3 Eur.

1.2. Savaitgaliais ir švenčių dienomis:

1.2.1. 1 asmeniui – 5 Eur;

1.2.2. 10 ir daugiau asmenų grupei – po 4 Eur.

 1. Taikyti mokiniams 10 proc. nuolaidą už vandens batutų parko paslaugas darbo dienomis.

    Svarstant šį klausimą eilinį kartą susikibo merė su A.Astiku ir pasidalino vištos epitetu. Nors merė kalbėjo apie dviejų eurų mokestį, tačiau jie didesni ir kartais siekia net iki 5 eurų. Keturi SUSILAIKĖ, septyniolika UŽ.

   Įrašą galite peržiūrėti čia.

Parašykite komentarą

*

code